55% van de huurders weet niet of hun huurcontract geregistreerd is

Gepost op 2019-07-03

Huurders zouden altijd moeten weten of hun huurcontract geregistreerd is of niet. Dat is namelijk belangrijk om te weten hoe ze hun huurcontract kunnen beëindigen. Uit een analyse van 9.345 huurcontracten van huurdersbondleden blijkt dat 55% niet weet of hun huurcontract geregistreerd is. Dat is niet eens verwonderlijk.

 

Verhuurdersverplichting

Het is een verplichting voor de verhuurder om het huurcontract te laten registreren. Dat is al het geval sinds 2007. Het moest er onder andere voor zorgen dat de wetgever een beter zicht kreeg op de evolutie van de huurprijzen en verschillen tussen de regio’s kon nagaan. De verplichting heeft ook fiscale redenen. De registratie van een huurcontract is gratis.

 

Sancties

Laat de verhuurder na om het contract te registreren binnen twee maanden na ondertekening, dan is hij een boete verschuldigd. Ook kunnen huurders dan de schriftelijke negenjarige huurovereenkomst opzeggen zonder een opzegtermijn van drie maanden te hanteren en zonder opzegvergoeding. Voor wie een kortlopend huurcontract sloot onder toepassing van het Woninghuurdecreet (contract afgesloten sinds 1 januari 2019) geldt nu diezelfde regeling. Het belang van de registratie is dus nog sterker toegenomen.

 

Eigendomsoverdracht

Daarenboven zijn er gevolgen voor huurders wanneer een eigendomsoverdracht van het pand plaats vindt als zijn huurcontract niet geregistreerd is en onder de woninghuurwet valt (contract afgesloten voor 1 januari 2019). Dan kan de nieuwe eigenaar namelijk aanspraak maken op vervroegde en verkorte opzeggingsmogelijkheden. Hij kan zelfs binnen een termijn van drie maanden, te rekenen vanaf het verlijden van de notariële akte, de negenjarige huurovereenkomst opzeggen met drie maanden voor eigen betrekking van hemzelf of de door de wet begunstigde familieleden, voor verbouwingswerken of ongemotiveerd met betaling van een opzeggingsvergoeding. Bij deze drie tussentijdse opzegmogelijkheden hoeft de nieuwe verhuurder dus het verstrijken van een driejarige periode niet af te wachten en/of wordt de opzegtermijn tevens ingekort van zes naar drie maanden.

 

Rechtsonzekerheid

Het is duidelijk dat het voor een huurder van essentieel belang is om te weten of het huurcontract al dan niet geregistreerd is. Alleen is noch het registratiekantoor, noch de verhuurder verplicht om de huurder te informeren. Zo moet de huurder het zelf uitzoeken. Via MyMinFin kan een huurder nagaan of het contract geregistreerd is. (Meld u aan met uw e-ID of via Itsme. Klik op ‘Mijn huurcontracten raadplegen’ in de rubriek ‘Mijn woning en mijn onroerende goederen’). En ook bij het registratiekantoor (tegenwoordig ook ‘dienst rechtszekerheid’ gedoopt) kan hij dit navragen.

Alleen blijkt die informatie vaak niet volledig of up-to-date. En daar zijn ze zich bij deze diensten ook erg goed van bewust, want ze schuiven de verantwoordelijkheid af indien ze verkeerde informatie zouden verstrekken:

“U dient er echter wel uitdrukkelijk op gewezen dat ons kantoor de inlichtingen aflevert op basis van de op dit ogenblik gekende en verwerkte gegevens, zodat noch de Administratie, noch de betrokken ontvanger(s) verantwoordelijk kunnen gesteld worden voor eventuele onjuistheden die later mochten blijken”

We kregen van verschillende huurders ook effectief door dat ze verkeerde informatie hebben ontvangen, met alle gevolgen van dien. Nochtans moeten de huurders zich hier natuurlijk op baseren om te weten wanneer ze best opzeggen. Alle ironie ten top heet deze dienst dan nog “Kantoor Rechtszekerheid”.
In tegenstelling tot wat ze in hun brieven schrijven, zijn ze uiteraard wel verantwoordelijk voor het afleveren van correcte informatie. Wie foutieve of onvolledige informatie ontvangt, neemt best contact op met zijn huurdersbond.

 

Cijfers

Er is geen twijfel dat verhuurders eenzijdig de schriftelijke huurcontracten laten registreren. Uit onderzoek van het Steunpunt Wonen blijkt dat meer dan 72% van de verhuurders hun huurcontract(en) laat registreren. In de meeste gevallen brengt de verhuurder de huurder hiervan niet op de hoogte. Een kleine 40% van de huurders die bij de huurdersbond langskomen, weet dat hun huurcontract geregistreerd is. 55% van de huurders heeft geen idee en 6% is zeker dat het contract niet geregistreerd is.

 

Minister van Financiën

Het Vlaams Huurdersplatform signaleerde dit probleem al eind 2013 aan de toenmalige minister van Financiën. Begin 2019 gebeurde dat opnieuw. Telkens zonder resultaat. We blijven er echter op aandringen dat de huurders geïnformeerd worden wanneer hun huurcontract werd geregistreerd. Daarenboven moet het een evidentie zijn dat de overheidsdatabanken volledig correct zijn en dat de informatie die ze verstrekken dus 100% waterdicht is. We zullen er ook bij de volgende minister van financiën op aandringen om hier werk van te maken.