Inkomensgrenzen voor huursubsidie en huurpremie fors opgetrokken

Gepost op 2019-07-02

Sinds 1 mei 2019 zijn er nieuwe regels voor wie een huursubsidie of huurpremie aanvraagt. We zien een aantal grote verbeteringen, maar helaas ook nog heel wat pijnpunten die verder blijven bestaan.

 

Huursubsidie en huurpremie

Je hebt recht op een huursubsidie als je verhuist van een onbewoonbare, ongeschikte, overbewoonde  of onaangepaste woning naar een geschikte woning. Ook wanneer je dakloos was en naar een geschikte woning verhuist of wanneer je verhuist naar een woning van een sociaal verhuurkantoor heb je hier recht op. Je moet daarnaast nog aan heel wat andere voorwaarden voldoen.

Je hebt recht op de huurpremie wanneer je vier jaar ononderbroken op de wachtlijst voor een sociale huurwoning staat. Maar ook dan moet je nog aan een aantal voorwaarden voldoen.

 

Inkomensgrenzen

Eén van de voorwaarden om een huursubsidie of huurpremie te bekomen is dat je inkomen niet te hoog ligt. De vastgelegde grenzen werden nu fors opgetrokken en zijn dezelfde als om een sociale huurwoning te kunnen huren. Er wordt telkens gekeken naar het jaar waarop je meest recente aanslagbiljet betrekking heeft. Er wordt dus geen rekening gehouden met het actueel inkomen. De inkomensgrenzen zijn:
– 24.852 euro voor een alleenstaande zonder personen ten laste;
– 26.934 euro voor een alleenstaande persoon met een handicap;
– 37.276 euro in alle andere gevallen, vermeerderd met 2.084 euro per persoon ten laste.

 

Maximale huurprijs

Het pand dat je huurt mag als huurprijs niet meer bedragen dan 607,88 euro voor een woning of appartement of 486,31 euro voor een kamer. Daar komt 10% bij voor woningen gelegen in een aantal centrumsteden, in grootstedelijk gebied rond Antwerpen en Gent en in de Vlabinvest-regio. Daar bovenop geldt een extra verhoging met 20% per persoon ten laste (tot maximaal 50% extra).

We moeten opmerken dat deze huurprijsgrenzen behoorlijk krap zijn aangezien volgens de meest recente cijfers van de huurdersbonden de gemiddelde huurprijs in Vlaanderen 614 euro is.

 

Onbewoonbaarverklaring

Wanneer je verhuist van een slechte naar een goede woning, dan moet je de slechte staat van de woning die je verlaat kunnen aantonen. Daarvoor had je vroeger een advies nodig van een woningcontroleur. Nu volstaat dat niet langer en heb je zelfs een onbewoonbaarheidsverklaring of een ongeschiktverklaring met verschillende ernstige gezondheids- en veiligheidsgebreken nodig. Dat laat veel langer op zich wachten en geeft veel meer onzekerheid aan huurders of ze recht zullen hebben op de huursubsidie als ze verhuizen. Daarenboven wordt dus blijkbaar verwacht dat huurders daar nog blijven wonen ondanks het feit dat een controleur de bijhorende risico’s al vaststelde.

 

Kwaliteit van de nieuwe woning

Je moet verhuizen naar een geschikte woning. Dat is geen sinecure als we weten dat 47% van de private huurwoningen niet voldoen aan de minimale kwaliteitsnormen. Wanneer na drie maanden geen woningcontroleur is langsgekomen om dit vast te stellen, dan wordt er vanaf nu echter vanuit gegaan dat de woning conform is.

 

Eigendomsvoorwaarde

Om een huursubsidie of huurpremie te krijgen, mag je geen woning of perceel bestemd voor woningbouw volledig of gedeeltelijk in volle eigendom of vruchtgebruik hebben. Een volledig of gedeeltelijk recht van erfpacht of opstal wordt evenmin toegelaten. Er zijn echter wel enkele uitzonderingen, bijvoorbeeld wanneer je de woning of bouwgrond samen met je ex-partner in volle eigendom hebt maar het huwelijk onherstelbaar ontwricht is. Ook wanneer je een woning of bouwgrond gedeeltelijk in volle eigendom hebt en deze kosteloos hebt verworven, bijvoorbeeld via een erfenis of schenking, is er een uitzondering.

 

Inschrijving bij een domiciliemaatschappij

Om recht te hebben op een huursubsidie en huurpremie moet je ook ingeschreven zijn bij een sociale huisvestingsmaatschappij waar de nieuwe woning gelegen is of in één van zijn buurgemeenten. Voor de huurpremie is dat logisch, want het is net omdat je vier jaar bent ingeschreven dat je er recht op hebt. Maar voor de huursubsidie is dat een volledig ander verhaal. Je hebt net een verhuis naar een geschikte woning achter de rug en dan wordt je verondersteld om je meteen weer in te schrijven voor een sociale woning. Dat moet gebeuren binnen de 9 maanden. Huurders bij een sociaal verhuurkantoor die een huursubsidie ontvangen, moeten hier echter niet meer aan voldoen.

 

Berekening tegemoetkoming

Voor aanvragen sinds 1 mei 2019 wordt het bedrag van de huurpremie en huursubsidie ook anders berekend. Je krijgt geen forfaitair bedrag meer, maar wel een berekening op basis van de huurprijs en je inkomen.

De tegemoetkoming bedraagt 75% van de maximale huurprijs verminderd met 1/55e van het jaarinkomen. Deze tegemoetkoming bedraagt maximaal €150 en wordt verhoogd met 25 euro per persoon ten laste (tot maximaal 100 euro). Op de website van Wonen Vlaanderen kan je een rekenmodule terugvinden. Indien je een huursubsidie huurt binnen het SVK-pro systeem, dan wordt 85% van de maximale huurprijs gehanteerd. Die bedragen worden ook verhoogd met 10% in de centrumsteden, in het grootstedelijk gebied rond Antwerpen en Gent en in Vlabinvestgebied. De bedragen worden jaarlijks geïndexeerd.

Deze berekeningswijze geldt voorlopig enkel voor aanvragen sinds 1 mei 2019, maar vanaf 1 mei 2020 zullen ook de lopende huursubsidies op deze manier berekend worden. Daarenboven zal elk jaar de tegemoetkoming opnieuw berekend worden samen met een hercontrole van de voorwaarden.

Doordat de inkomensgrenzen verhoogd worden, maar de tegemoetkoming voor een groot stuk afhankelijk is van het inkomen, zullen huurders die nu net binnen de grenzen vallen wel een premie of subsidie krijgen, maar die zal beperkt zijn.

 

Termijn

Voor senioren, mensen met een ernstige beperking en SVK-huurders is de toekenning van onbepaalde duur. Voor andere huurders geldt dit maximaal voor 9 jaar.

 

Verhuissubsidie

De huurprijzen op de private huurmarkt swingen de pan uit. En doordat de huursubsidie enkel bekomen kan worden na een verhuis, geeft die onvoldoende antwoord op de bestaande wooncrisis op de private huurmarkt. Daarenboven zijn er heel wat voorwaarden gelinkt aan die verhuisbeweging, waardoor er heel wat mensen uitvallen.

Eerder al meldden zowel de huurdersbonden als de Vlaamse Woonraad dat de huursubsidie en huurpremies een kluwen van regels en voorwaarden zijn waar niemand nog aan uitkomt. Het is aan de volgende Vlaamse Regering om de betaalbaarheid op de private huurmarkt sterker te ondersteunen met een uitgebreidere en minder voorwaardelijke huursubsidie.

 

Aanvraag

U vraagt de huursubsidie aan nadat u de nieuwe huurwoning betrekt. Wacht echter niet te lang, want als je langer wacht zal je er ook pas later recht op hebben. U kunt hier het aanvraagformulier terugvinden.

Lees hier de toelichtingsbrochure van Wonen Vlaanderen