Dak- en thuisloosheid – Advies van de Vlaamse Woonraad

Gepost op 2016-05-19

De Vlaamse Woonraad schreef op eigen initiatief een advies over de strijd tegen dak- en thuisloosheid met als centrale vraag: wat kan er vanuit het woonbeleid gebeuren om dak- en thuisloosheid aan te pakken en te beëindigen? Deze vraag vormde de basis om tot een gedragen advies te komen van alle leden, waaronder het Vlaams Huurdersplatform. Dit advies zal alvast kunnen helpen bij de opmaak van een Vlaams strategisch plan dak- en thuisloosheid en de uitvoering van het Vlaams Actieplan Armoedebestrijding (VAPA). Volgens de Woonraad is een meer woongericht en preventief model noodzakelijk om het hoofd te kunnen bieden aan dak- en thuisloosheid.

 

Dak- en thuisloosheid kent verschillende vormen en ook de oorzaken zijn erg uiteenlopend. Zowel structurele, institutionele, persoonlijke als relationele problemen kunnen aan de basis liggen van enerzijds het verlies van huisvesting en anderzijds het niet kunnen bekomen van nieuwe duurzame huisvesting. Volgens de Vlaamse Woonraad legt het woonbeleid best de focus op structurele en institutionele factoren zoals de processen op de woningmarkt, de toegang tot de arbeidsmarkt, de ontslagprocedure uit een instelling, het tekort aan gepaste dienstverlening, …

 

Woongerichte oplossingen
Daarenboven weten we dat het aandeel private huurders met een te hoge woonkost zeer hoog ligt, terwijl het aandeel sociale woningen net erg laag ligt. Dat betekent dat veel mensen die zich nu op de private huurmarkt bevinden een heel kwetsbare positie hebben. De Vlaamse Woonraad wil daarom dat de woonoplossing centraler komt te staan in de bestrijding van dak- en thuisloosheid. Oplossingen liggen dan ondermeer in een uitbreiding van de sociale huurmarkt (zowel bij sociale huisvestingsmaatschappijen als sociale verhuurkantoren), herdenking van het toewijzingssysteem van de sociale huisvestingsmaatschappijen, een uitbreiding van de huursubsidies, installatie van vernieuwende vormen van geconventioneerde huur, een wet op de humanisering van uithuiszettingen, housing first projecten, verbeterde toegang tot de private huurmarkt door discriminatie aan te pakken en een aangepaste huurwaarborgregeling te voorzien, een goed werkend fonds ter preventie van uithuiszettingen en meer doorgedreven inzet op tijdige, preventieve woonbegeleiding.

 
Ambitieniveau
De Vlaamse Woonraad stelt eveneens voorop dat we de ambitie moeten hebben om op middellange termijn dak- en thuisloosheid volledig te beëindigen. Een juridisch versterkt recht op wonen kan daarbij helpen. Dat betekent dat het recht op wonen juridisch en individueel afdwingbaar zou moeten worden aangezien een duurzame huisvesting noodzakelijk is om ook andere rechten te kunnen opnemen. Stabiele huisvesting aanbieden moet dus een eerste stap worden, maar er moet uiteraard ook voldoende aandacht zijn voor samenwerking tussen de beleidsdomeinen wonen en welzijn, vanuit het belang van de dak- of thuisloze zelf.

 
Het volledige advies en bijhorende presentaties kunt u hier terugvinden.