Over ons

VIVAS is het Vlaams netwerk van sociale huurders. Georganiseerde lokale bewonersgroepen in de sociale huisvesting en actieve sociale huurders die opkomen voor de belangen van sociale huurders in het algemeen komen er samen.

VIVAS verdedigt de gemeenschappelijke belangen van sociale huurders en bevordert de contacten tussen de bewonersgroepen. Gemeenschappelijke knelpunten worden gebundeld en bediscussieerd. Voorstellen en oplossingen worden in de vorm van beleidsadviezen aangekaart. Individuele belangen komen hierbij niet aan bod.

In de werking van VIVAS staan vier actiepunten centraal:

  • betaalbare sociale huisvesting
  • een leefbare woonomgeving
  • inspraak van sociale huurders in het woonbeleid
  • betere communicatie tussen huurders en hun sociale huisvestingsmaatschappijen

De werking van VIVAS wordt ondersteund door het Vlaams Huurdersplatform vzw. VIVAS organiseert laagdrempelige regionale bijeenkomsten en heeft een stuurgroep en een beleidsgroep.

Stuurgroep

De basis van VIVAS zijn de lokale huurdersgroepen en actieve niet georganiseerde huurders die opkomen voor de belangen van sociale huurders in het algemeen. Iedereen die deel uitmaakt van de stuurgroep onderschrijft de beginselverklaring van VIVAS. De aangesloten groepen vaardigen een delegatie af naar de stuurgroep, al dan niet vergezeld van een ondersteuner. De vertegenwoordigers zorgen voor een regelmatige terugkoppeling naar de achterban. De stuurgroep is het hoogste beslissingsorgaan.

Beleidsgroep

Niet alles kan of moet tot in detail in de stuurgroep worden doorgesproken. Hiervoor is er een beleidsgroep. De taak van deze beleidsgroep bestaat erin om de sociale huurregelgeving op te volgen, de participatie van Vivasleden in externe overleggen op te volgen en standpuntbepaling namens VIVAS uit te werken. Ze fungeert tevens als denkgroep voor de ontwikkeling van VIVAS en de huurdersparticipatie in Vlaanderen.

Regionaal overleg

VIVAS organiseert ook elk jaar een aantal open, laagdrempelige bijeenkomsten. Deze vinden plaats op verschillende plaatsen in Vlaanderen rond een bepaald onderwerp. Deze bijeenkomst staat open voor elke sociale huurder. Bedoeling is om ervaringen te delen, in gesprek te gaan met elkaar en eventueel met externe sprekers.

Bewonerscongres

Elk jaar organiseert VIVAS een bewonerscongres voor de sociale huurders. Op deze dag komen heel wat sociale huurders, experts en beleidsmakers samen om dieper in te gaan op de uitdagingen van de sociale huurmarkt. Het verslag van 2024 leest u hier.

Het overzicht van oudere congressen vindt u hier.

Verkiezingen 2024

2024 wordt een belangrijk verkiezingsjaar. Op 9 juni zijn het Europese, federale en regionale verkiezingen. En op zondag 13 oktober is het tijd voor lokale verkiezingen (gemeenteraad, districtsraad en provincieraad). Dit is ook het eerste jaar dat de opkomstplicht afgeschaft wordt. Toch voor de lokale verkiezingen.

Maar wat kan het ons, sociale huurders schelen wat er gebeurt tijdens deze verkiezingen? Is sociaal wonen wel een topic? En zo ja, waar willen de verschillende politieke partijen dan juist op in zetten? Worden de regels vooral lokaal, Vlaams of federaal bepaalt en welke impact heeft mijn stem?

VIVAS Verkiezingskrant

Over dit thema maakte VIVAS een verkiezingskrant op. Lees in de verkiezingskrant van VIVAS wat sociale huurders vinden van de kwaliteit en betaalbaarheid van hun woning, van hun leefomgeving, van de dienstverlening, … en wat de eisen zijn van VIVAS voor een sterke sociale huisvesting.

VIVAS Verkiezingskrant

Bewonerscongres “Kiezen voor sociaal wonen”

Naast een verkiezingskrant organiseerde VIVAS ook een bewonerscongres rond de verkiezingen. Dit congres ging door in Kortrijk op zaterdag 25 mei 2024 met als titel ‘Kiezen voor sociaal wonen’. Tijdens deze editie zoomden we in op de impact van verkiezingen op het woonbeleid en de invloed die we zelf kunnen uitoefenen. Het verslag leest u hier.

Bewonerscongres 2024