Over ons

Wie vragen heeft over de coronacrisis en huur, kan hier meer informatie vinden of contact nemen met de huurdersbond.

VIVAS is het Vlaams netwerk van sociale huurders. Georganiseerde lokale bewonersgroepen in de sociale huisvesting en actieve sociale huurders die opkomen voor de belangen van sociale huurders in het algemeen komen er samen.

VIVAS verdedigt de gemeenschappelijke belangen van sociale huurders en bevordert de contacten tussen de bewonersgroepen. Gemeenschappelijke knelpunten worden gebundeld en bediscussieerd. Voorstellen en oplossingen worden in de vorm van beleidsadviezen aangekaart. Individuele belangen komen hierbij niet aan bod.

In de werking van VIVAS staan vier actiepunten centraal:

  • betaalbare sociale huisvesting
  • een leefbare woonomgeving
  • inspraak van sociale huurders in het woonbeleid
  • betere communicatie tussen huurders en hun sociale huisvestingsmaatschappijen

De werking van VIVAS wordt ondersteund door het Vlaams Huurdersplatform vzw. VIVAS organiseert laagdrempelige regionale bijeenkomsten en heeft een stuurgroep en een beleidsgroep.

Bent u sociale huurder? VIVAS zoekt u! Kom proeven van onze laagdrempelige bijeenkomsten en stuur een mailtje naar viki.leysen@vlaamshuurdersplatform.be of bel ons op 03/366 30 15.

Bewonerscongres

VIVAS organiseert jaarlijks een congres voor sociale huurders om samen de actuele problematiek te bespreken. Het bewonerscongres 2022 voor sociale huurders ging door op zaterdag 11 juni in Leuven, het verslag daarvan leest u hier.

Stuurgroep

De basis van VIVAS zijn de lokale huurdersgroepen en actieve niet georganiseerde huurders die opkomen voor de belangen van sociale huurders in het algemeen. Iedereen die deel uitmaakt van de stuurgroep onderschrijft de beginselverklaring van VIVAS. De aangesloten groepen vaardigen een delegatie af naar de stuurgroep, al dan niet vergezeld van een ondersteuner. De vertegenwoordigers zorgen voor een regelmatige terugkoppeling naar de achterban. De stuurgroep is het hoogste beslissingsorgaan.

Beleidsgroep

Niet alles kan of moet tot in detail in de stuurgroep worden doorgesproken. Hiervoor is er een beleidsgroep. De taak van deze beleidsgroep bestaat erin om de sociale huurregelgeving op te volgen, de participatie van Vivasleden in externe overleggen op te volgen en standpuntbepaling namens VIVAS uit te werken. Ze fungeert tevens als denkgroep voor de ontwikkeling van VIVAS en de huurdersparticipatie in Vlaanderen.

Regionaal overleg

VIVAS organiseert ook elk jaar een aantal open, laagdrempelige bijeenkomsten. Deze vinden plaats op verschillende plaatsen in Vlaanderen rond een bepaald onderwerp. Deze bijeenkomst staat open voor elke sociale huurder. Bedoeling is om ervaringen te delen, in gesprek te gaan met elkaar en eventueel met externe sprekers.