Bewonersgroepen

Er zijn over gans Vlaanderen bewonersgroepen actief. Op lokaal niveau gaan zij in overleg met hun sociale verhuurder. Vier maal per jaar worden zij uitgenodigd voor de VIVAS-stuurgroep. Hieronder kunt u alle bewonersgroepen en hun contactgegevens terugvinden. Wil u zelf een bewonersgroep opstarten? Wil u met uw bewonersgroep ook deel uitmaken van VIVAS? Neem dan zeker contact.

West-Vlaanderen

Huurdersgroep Gelukkige Haard

Deze bewonersgroep is actief in het werkingsgebied van de Gelukkige Haard (Oostende)

Deze bewonersgroep is (actief) lid van de VIVAS-stuurgroep

Meer info:

 

Huurdersadviesraad Eigen Haard – Zwevegem

De huurdersadviesraad (HAR) is een groep huurders van over het hele patrimonium van Eigen Haard. Deze groep bespreekt de werking van de huisvestingsmaatschappij en kijkt waar er verbeteringen en veranderingen kunnen komen ten goede van alle huurders. Ze worden niet langer ondersteund door samenlevingsopbouw.

De Huurdersadviesraad is actief lid van VIVAS.

De focus van het vervolgtraject Tweezijdig+ lag op de verbreding van de huurdersparticipatie

Meer info:

Barbara Vandeghinste
socialedienst@eigenhaardzwevegem.be

 

Bewonersgroep Woonwel

 

Deze bewonersgroep is actief in het werkingsgebied van sociale huisvestingsmaatschappij ‘Woonwel’.

Deze bewonersgroep is actief lid van de VIVAS-stuurgroep

Meer info:

Miranda Bouttens
Opgeleide ervaringsdeskundige in armoede en sociale uitsluiting
GSM  0474 91 96 32
Miranda.bouttens@samenlevingsopbouw.be

Corrie de Ruijter
GSM 0487 58 47 81
Corrie.de.ruijter@samenlevingsopbouw.be

Bewonersgroep Oostende – Bredene

De Bewonersgroep Oostende – Bredene is actief in het werkingsgebied van ‘De Oostendse Haard’. Ze worden hierin ondersteund door Samenlevingsopbouw West-Vlaanderen.

Deze bewonersgroep is actief lid van de VIVAS-stuurgroep.

Meer info:

Pieterjan Alliet
opbouwwerker
GSM  059 51 28 00

Project Wijk in Bloei
Patrijsstraat 1 | 8400 SteneCaro Ide
0474 91 96 51
mailto:pieterjan.ailliet@samenlevingsopbouw.be

Bewonersraad Ter Beke en Ter Dompel

Bewonersraad Ter Beke & Ter Dompel streeft sinds 2010 naar een betere leef- en woonomgeving voor de bewoners van 2 hoogbouwresidenties (samen 176 appartementen) in de wijk Torenhof in Waregem. De kerngroep (10 leden) komt maandelijks bijeen. De bewonersraad heeft een samenwerkingsovereenkomst met ‘Helpt Elkander’, maar werkt volledig onafhankelijk.  De bewonersraad is tevens lid van de Huurdersbond.

Meer info:

 

Tweezijdig Roeselare

Om de stem van de huurders kracht bij te zetten richtte de Midden-West-Vlaamse bouwmaatschappij De Mandel, actief in 30 gemeentes, in 2008 de huurdersadviesraad op. De huurdersadviesraad is mee verantwoordelijk voor het ontwikkelen, bewaken en verbeteren van de dienstverlening. Met de huurdersadviesraad wil De Mandel alle huurders een structurele stem geven in het beleid vanuit de dienst Tweezijdig. Dit doet ze door de adviezen steeds te baseren op objectieve gegevens, zoals de resultaten van een bevraging of gegevens uit de database van De Mandel.

Jaarlijks brengt de huurdersadviesraad een advies over een bepaald thema voor de raad van bestuur. Op haar beurt geeft de raad van bestuur een gemotiveerd antwoord aan de huurdersadviesraad. De adviezen worden jaarlijks behandeld in de huurdersbrochure en zijn online terug te vinden op de website van De Mandel http://www.mandel.be/nl/tweezijdig/huurdersadviesraad/2/.

Deze bewonersgroep is actief lid van de VIVAS-stuurgroep.

Meer info:

Femke Samyn
Huurderscommunicatie en -participatie
Groenestraat 224
8800 Roeselare
051 23 35 31
mailto:femke.samyn@demandel.be

Bewonersgroep Brugge

Woonmaatschappij Vivendo en Samenlevingsopbouw willen de dienstverlening voor (kandidaat)huurders verbeteren en een woonbeleid voeren dat sterker aansluit bij de noden van de huurders. Samenlevingsopbouw engageert zich om gedurende 3 jaar (2020-2023) nieuwe initiatieven op te starten. Momenteel komen er nog geen huurders mee naar VIVAS. Op termijn willen ze graag actief deelnemen aan de VIVAS-stuurgroep.

Meer info:

Miranda Bouttens – ervaringsdeskundige
GSM 0474 91 96 32
mail: miranda.bouttens@samenlevingsopbouw.be

Veerle Verslype
Opbouwwerker
GSM 0484 67 49 50
Email: veerle.verslype@samenlevingsopbouw.be

 

Daarnaast zetten een aantal huurders zich reeds jaren actief in voor de bewoners in hun wijk en in het werkingsgebied van de sociale huisvestingsmaatschappij ‘Vivendo’.

Zij zijn actief lid van de VIVAS-stuurgroep.

Meer info:

Ingrid Hotton en Romain Neirynck
050 35 22 49
ingridhotton@skynet.be

 

 

 

HAR IJzer en Zee

In november 2014 richtte Samenlevingsopbouw West-Vlaanderen bij Woonmaatschappij IJzer en Zee (WIJZ) te Veurne een onafhankelijke Huurders Adviesraad (HAR) op. De leden van de HAR zijn een mix van jongere en oudere huurders, bewoners van appartementen en huizen,.. en komen uit iedere gemeente waar WIJZ patrimonium heeft.

Jaarlijks wil de HAR een advies geven aan WIJZ. Daarnaast wil ze ook zoveel mogelijk huurders informeren over de besproken agendapunten. De HAR werkt steeds in het belang van alle huurders. Vanaf 2016 wordt de werking van de HAR volledig opgevolgd worden door de leden zelf.

Deze bewonersgroep is actief lid van de VIVAS-stuurgroep.

Meer info:

Alexanian Anusch
E-mail:concordia_discors1@hotmail.com

 

 

Oost-Vlaanderen

Bewonersgroep MBV

Deze bewonersgroep is actief in het volledige werkgebied van de Meetjeslandse Bouwmaatschappij voor Volkswoningen.

Deze bewonersgroep is actief lid van de VIVAS-stuurgroep.

Meer info:

Leentje Demaret
Meetjeslandse Bouwmaatschappij
boekhouding en administratie
Stationstraat 58
9900 Eeklo
09 376 90 40
leentje.demaret@mbvsw.be

Bewonersgroep Horebekeveld (Aalst)

In 2009 startte de bewonersgroep sociale huurders Horebekeveld in Aalst. De bewonersgroep bestaat uit bewoners uit Horebekeveld en Park De Blieck.

Deze bewonersgroep is actief lid van de VIVAS-stuurgroep.

Meer info:

Park De Blieck

Patrick de Boeck
patrick.de.boeck1@skynet.be

Horebekeveld

Johnny Dierick
0476 67 10 43
johnny.dierick@hotmail.com

HAR Sint-Niklaas

Steeds meer huisvestingsmaatschappijen beginnen het belang van bewonersparticipatie in te zien. Ook de SNMH dacht begin 2012 dat de tijd rijp was om een initiatief in die richting te nemen. Samen met enkele bewoners die het goed met de SNMH menen, werd een denktank gevormd om te groeien naar een participatie van onderuit. Het was duidelijk niet de bedoeling om individuele problemen aan te pakken maar ons te buigen over het algemeen reilen en zeilen binnen de maatschappij voor huisvesting. Thema’s zoals huur, huurlasten en onderhoud komen aan bod.

Sinds 3 juli 2012 komen een aantal bewoners en afgevaardigden van de huisvestingsmaatschappij bijeen om samen te sleutelen aan een bewoners participatiegroep. Al vlug bleek dat er heel wat interessante ideeën naar voren kwamen en dat er geen gemis was aan onderwerpen.

Doel

Participatie is niet mee beslissen maar mee werken. Door een permanente doorstroming van informatie over de werking en de plannen van het bestuur ontstaat een wisselwerking waarbij de bewonersgroep zijn mening kan ventileren en motiveren en zo wegen op de besluitvorming van het bestuur. De bewonersgroep kan eigen items aanbrengen voor bespreking in het bestuur. Ze kunnen ervaringen delen met de vertegenwoordigers van het bestuur waardoor bepaalde accenten kunnen gelegd worden. De groep vergadert om de 2 maanden en staat open voor geïnteresseerden.

Deze bewonersgroep is actief lid van de VIVAS-stuurgroep.

Meer info:

huurdersraadsnmh@gmail.com

 

Antwerpen

Vrouwenwerking Hoop Kiel

Zij komen op voor alleenstaande (Marokkaanse) vrouwen.
Hoop Kiel is lid van Facebook 

Hoop Kiel is actief lid van VIVAS
meer info:
Buurtgroep De Jantjes

Sociale huurders van de Jan De Voslei, het Jan Lighthartplein en omgeving vormen samen buurtgroep De Jantjes.
Buurtgroep De Jantjes is lid van Facebook
De jantjes is actief lid bij VIVAS
Meer info:
Wijkwerking Hemiksem

Sinds januari 2015 werkt Samenlevingsopbouw aan een nieuw project in de sociale woonwijk in Hemiksem Zij zet in op drie -onderling verbonden- sporen:

  • Het oprichten van een buurthuis
  • Bewonersparticipatie in de vernieuwing van de wijk
  • Werken aan problemen die bewoners aanbrengen

Dit project wordt mogelijk gemaakt met middelen van de provincie Antwerpen en sociale huisvestingsmaatschappij De Ideale Woning.

Meer info:

Liesbeth Verbruggen
0495 24 41 68
liesbeth.verbruggen@samenlevingsopbouw.be

Huurdersadviesraad Mechelen (HARM)

Het doel van de HARM is huurders te informeren, te bevragen over en te betrekken bij het beleid en de werking van de huisvestingsmaatschappij. De HARM bestaat uit een vaste groep van geëngageerde huurders die op regelmatige basis met Woonpunt Mechelen vergadert. De HARM is mee verantwoordelijk voor het ontwikkelen, bewaken en verbeteren van de dienstverlening. Zij kunnen ook adviezen uitbrengen aan de raad van bestuur.

Meer info:

Rita Vanderauwera
M. Gandhistraat 35 bus 402
2800 Mechelen
flor.van.den.broeck@pandora.be

Wijkwerking Geel

De hoofddoelstelling van de wijkwerking is het leven en samenleven in de woonwijken Velleke, Drijhoek en Leunen in Geel te bevorderen. Hiervoor gaat extra aandacht naar mensen met weinig kansen. Wijkwerking Geel wil hiervoor structureel en collectief te werk gaan

  • Recreatie en ontspanning bieden
  • Isolement tegengaan en ontmoeting organiseren
  • Bewoners activeren om deel te nemen aan het beleid van stad en sociale huisvestingsmaatschappij door open bewonersvergaderingen, gangvergaderingen, participatiecellen, overlegplatform, sociale effectenrapportage
  • vrijwilligerswerking coachen
  • vorming organiseren
Meer info:

Elien Van Vaerenbergh
Deskundige samenlevingsopbouw
Dienst Gelijke Kansen Geel – Wijkwerking Geel & Wonen
Velleke 220
2400 – Geel
0492 90 10 09
elien.van.vaerenbergh@geel.be

PASH

De werking van PASH (Platform Antwerpse Sociale huurders) staat ‘on hold’. Zowel huurders van sociale huisvesting maatschappij ‘De ideale woning’, ‘ABC’ als ‘Woonhaven’ waren binnen PASH actief.

 

Meer info:

pashcontact@gmail.com
www.pash.be
Bezoek zeker ook de facebookpagina van PASH

Bewonersgroep Mol

De bewonersgroep Mol is actief in het werkingsgebied van de ‘Molse Bouwmaatschappij voor Huisvesting’.

Deze bewonersgroep is actief lid van de VIVAS-stuurgroep.

Meer info:

Etienne Luyten
Bosveld 102
2400 Mol
0471 69 42 56
luyten.etienne@skynet.be

Bewonersgroepen in opstart


Bewonersparticipatie in Niel

SHM De Ideale Woning wil door het inzetten van een opbouwwerker een duurzaam participatieproces op gang brengen dat later door haarzelf kan overgenomen en uitgebreid worden. Dit door het werken aan de actieve deelname van de huurders bij het renovatieproces en later ook bij andere huurproblemen aan de hand van gerichte thema’s of een collectief knelpunt, door middel van bewonersbijeenkomsten.

Bewonersparticipatie in Heist-op-den-Berg

SHM De Zonnige Kempen wil het samenleven in een bepaalde wijk (slecht imago) verbeteren. Ze zal hiervoor een halftijdse opbouwwerker inzetten die daarnaast ook zal werken aan inspraak met betrekking tot woning en gemeenschappelijke woonproblemen.

Bewonersparticipatie in Heist-op-den-Berg

SHM Heist staat in een drietal deelgemeenten voor grote renovatiewerken. Een opbouwwerker zal het renovatieproject voorstellen door huisbezoeken en bewonersvergaderingen, de technische en sociale noden bij renovatie inventariseren en een tevredenheidsenquête doen, bewonersvergaderingen en inspraak organiseren…. En hij moet een kerngroep van vrijwilligers samenstellen om zo te komen tot een huurdersadviesraad die dan formeel kan ingebed worden in de SHM.

Bewonersparticipatie in Duffel en Mechelen

SHM Volkswoningen van Duffel maakte een masterplan op voor de renovatie van hun patrimonium. Met een uitgebreid participatieplan wil de SHM intensief inzetten op bewonersparticipatie. Een opbouwwerker zal vertrouwen opbouwen bij de bewoners, hun noden inventariseren, de communicatie tussen de SHM en de bewoners versterken… En tenslotte een wijkoverschrijdend huurdersforum over een gericht onderwerp organiseren met kernleden, dat moet uitmonden in een organisatiebreed participatief proces samen met de SHM.

SHM De Ideale Woning: bewonersparticipatie in Antwerpen (Berchem-Borgerhout)

SHM De Ideale Woning wil in een sociale woonwijk met samenlevingsproblemen door het inzetten van opbouwwerkers een duurzaam participatieproces op gang brengen dat later door de SHM kan overgenomen en ingebed worden.

 

Deze projecten werden mogelijk gemaakt met financiële steun van de provincie. De ondersteuning van de provincie liep tot 2019. Bedoeling  was om bewonersparticipatie meer in te bedden in de werking van de maatschappij. Voor meer informatie over deze werkingen kan je best contact op nemen met de betrokken maatschappij.

 

Vlaams-Brabant

Huurdersbetrokkenheid bij CNUZ

De aanbevelingen uit het visitatierapport vormden voor Huisvesting Tienen de aanleiding om een samenwerkingsovereenkomst af te sluiten met Samenlevingsopbouw Vlaams-Brabant. Tegen 2019 willen beide partijen een buurtgerichte werking uitbouwen en de huurdersbetrokkenheid verhogen. Het bevorderen van bewonersparticipatie, het verbeteren van de klantentevredenheid en het versterken van het sociaal beleid vormen de focus van het traject.

Om in te spelen op deze verbeterpunten lanceerden samenlevingsopbouw Vlaams-Brabant samen met CNUZ nieuwe initiatieven: de Buurtbabbels, de Huurderskrant en de Dag van de Huurder

Meer info:

Iris Verhoeyen
GSM 0494 53 01 83
mail: iris.verhoeyen@samenlevingsopbouw.be

Bewonersgroep Pallieter – Far West – Houtem

In Vilvoorde zijn een viertal bewonersgroepen actief in het werkingsgebied van de Inter-Vilvoorde Maatschappij voor Huisvesting. Ze worden ondersteund door samenlevingsopbouw Vlaams-Brabant.

Deze bewonersgroepen zijn actief lid van de VIVAS-stuurgroep.

Meer info:

Bruno Van Loo
Duchéhof 104 A, 1800 Vilvoorde
0490 56 62 34
bruno.vanloo@samenlevingsopbouw.be

 

Limburg

Bewonersgroep De Loper

Bewonersgroep De Loper is actief in het werkingsgebied van sociale huisvestingsmaatschappij ‘Maaslandshuis’.

Deze groep werd opgestart door Rimo Limburg.

Meer info:

 

Bewonersgroep Kempisch Tehuis

Deze bewonersgroep is actief binnen het werkingsgebied de sociale huisvestingsmaatschappij ‘Kempisch Tehuis’.

Deze groep werd opgestart door Rimo Limburg.

Meer info:

 

Klim-Op

De bewoners van Klim-Op zijn actief in de regio van sociale huisvestigingsmaatschappij, c.v. Maaslands Huis.

Meer info:

Szekely Borbara Ladislaus (LASZLO)
Eekhoornstraat 45 R1
3630 – Maasmechelen
0497 85 34 74
klim-op1@hotmail.com

HURA Ons Dak

HURA staat voor huurdersraad. Deze groep huurders komt maandelijks samen met een medewerker van sociale huisvestingsmaatschappij Ons Dak om mee na te denken over hun dienstverlening. De HURA vormt een brug tussen de 2000 huurders en de sociale woonmaatschappij. Samen werkt de groep aan methodieken die de dienstverlening van Ons Dak kunnen verbeteren.
Zij maakten een brochure over herstellingen en onderhoud, een affiche “wat te doen bij brand?” en een verhuiskalender. Elke drie maanden brengt de HURA samen met Ons Dak ‘Ons Krantje’ uit, een nieuwsbrief voor alle huurders.

Deze bewonersgroep is actief lid van de VIVAS-stuurgroep.

Meer info:

Noke Venken, medewerker bewonerscontacten Ons Dak
Maastrichtersteenweg 31
3680 Maaseik
089 51 84 04
noke.venken@onsdak.be

HAR Nieuw Dak (Genk)

Er bestaat niet langer een Huurdersadviesraad die de huurders van het volledige werkingsgebied van sociale huisvestingsmaatschappij ‘Nieuw Dak’ vertegenwoordigt. Nieuw Dak betrekt de huurders op wijkniveau op verschillende momenten.

Huurders van Nieuw dak zijn nog steeds actief lid van de VIVAS-stuurgroep.

Meer info:

team Wijk- en bewonerszaken
wijkenbewonerszaken@nieuwdak.be

Louis Brouwers  (huurder)
0485 53 68 27
Louis.brouwers@telenet.be