Bewonersgroepen in opstart

Gepost op 2016-01-10


Bewonersparticipatie in Niel

SHM De Ideale Woning wil door het inzetten van een opbouwwerker een duurzaam participatieproces op gang brengen dat later door haarzelf kan overgenomen en uitgebreid worden. Dit door het werken aan de actieve deelname van de huurders bij het renovatieproces en later ook bij andere huurproblemen aan de hand van gerichte thema’s of een collectief knelpunt, door middel van bewonersbijeenkomsten.

Bewonersparticipatie in Heist-op-den-Berg

SHM De Zonnige Kempen wil het samenleven in een bepaalde wijk (slecht imago) verbeteren. Ze zal hiervoor een halftijdse opbouwwerker inzetten die daarnaast ook zal werken aan inspraak met betrekking tot woning en gemeenschappelijke woonproblemen.

Bewonersparticipatie in Heist-op-den-Berg

SHM Heist staat in een drietal deelgemeenten voor grote renovatiewerken. Een opbouwwerker zal het renovatieproject voorstellen door huisbezoeken en bewonersvergaderingen, de technische en sociale noden bij renovatie inventariseren en een tevredenheidsenquête doen, bewonersvergaderingen en inspraak organiseren…. En hij moet een kerngroep van vrijwilligers samenstellen om zo te komen tot een huurdersadviesraad die dan formeel kan ingebed worden in de SHM.

Bewonersparticipatie in Duffel en Mechelen

SHM Volkswoningen van Duffel maakte een masterplan op voor de renovatie van hun patrimonium. Met een uitgebreid participatieplan wil de SHM intensief inzetten op bewonersparticipatie. Een opbouwwerker zal vertrouwen opbouwen bij de bewoners, hun noden inventariseren, de communicatie tussen de SHM en de bewoners versterken… En tenslotte een wijkoverschrijdend huurdersforum over een gericht onderwerp organiseren met kernleden, dat moet uitmonden in een organisatiebreed participatief proces samen met de SHM.

SHM De Ideale Woning: bewonersparticipatie in Antwerpen (Berchem-Borgerhout)

SHM De Ideale Woning wil in een sociale woonwijk met samenlevingsproblemen door het inzetten van opbouwwerkers een duurzaam participatieproces op gang brengen dat later door de SHM kan overgenomen en ingebed worden.

 

Deze projecten werden mogelijk gemaakt met financiële steun van de provincie. De ondersteuning van de provincie liep tot 2019. Bedoeling  was om bewonersparticipatie meer in te bedden in de werking van de maatschappij. Voor meer informatie over deze werkingen kan je best contact op nemen met de betrokken maatschappij.