Wat is jullie visie over het woonbeleid van de toekomst?

Je ergens thuis voelen, is het begin van alles. Een sterke basis waarop je jouw leven kunt bouwen. Een betaalbare, zekere en kwaliteitsvolle woonst is iets dat voor iedereen binnen handbereik moet zijn. Zo houd je voldoende middelen over voor een menswaardig bestaan, voel je je goed in je vel en profiteer je mee van een gezonde, comfortabele en milieuvriendelijke woning.
Voor teveel mensen is een kwaliteitsvolle en betaalbare woning een verre droom. Een derde van de huurders houdt na het betalen van de woonkosten te weinig over voor een menswaardig bestaan. Naast financiële drempels laat ook de kwaliteit vaak te wensen over, of worden mensen geconfronteerd met onzekerheid of discriminatie. Veel mensen hebben geen toegang tot huisvesting en zijn noodgedwongen dak- of thuisloos.
Groen zorgt voor een warme thuis voor iedereen, want wonen is een grondrecht. Onbegrijpelijk dus dat de voorbije Vlaamse regeringen zich meer en meer terugtrokken van deze verantwoordelijkheid. Ze laten vooral van zich horen als het gaat om controleren, stigmatiseren en sanctioneren van kwetsbare burgers en lijken er blijkbaar van overtuigd dat minder collectieve aanpak het juiste antwoord is op een falende marktwerking.


Hoe wil uw partij de private huurmarkt kwaliteitsvoller en betaalbaarder maken?

We voeren een proactief beleid voor meer betaalbaar huuraanbod (leegstandsbeleid, stadsontwikkeling,…)
Op korte termijn versnellen en automatiseren we de toekenning van huurtoelagen. Om te vermijden dat verhuurders de gerichte inkomensondersteuning kunnen doorrekenen in een hogere huurprijs, hanteren we een huurprijsobjectivering.
We stoppen de trend naar steeds meer kortlopende huurcontracten en Airbnb omdat ze wonen duur en onzeker maken. We maken van 9-jarige huurovereenkomsten terug de norm.
We verplichten het conformiteitsattest om de kwaliteit te verhogen en bieden verhuurders de optie om zich hierin te laten ondersteunen. Op korte termijn beperken we de huurprijzen van energieverslindende woningen.


Hoe wil uw partij de toegang tot de private huurmarkt bevorderen?

Omdat de huurwaarborg voor heel wat nieuwe huurders een grote uitdaging is, beperken we die terug tot twee maanden huur. Een centraal huurwaarborgfonds kan de nodige zekerheid bieden voor verhuurders en tegelijk drempels wegnemen voor potentiële huurders met weinig eigen middelen. Extra begeleiding moet mensen die daar nood aan hebben helpen bij de zoektocht.
We tolereren geen discriminatie op de huurmarkt. De Vlaamse overheid moet inzetten op handhaving van de antidiscriminatiewetgeving door zelf random praktijktesten te organiseren.


Hoeveel extra sociale woningen wil uw partij de volgende legislatuur realiseren en op welke manier zal u dit doen?

Eigenaars aanmoedigen om te verhuren via woonmaatschappijen en huurpremies sneller toekennen, kunnen op korte termijn heel veel mensen helpen.
Onze doelstelling zetten we op 15 jaar. Tegen 2040 willen we 200.000 extra sociale huurwoningen in Vlaanderen. Om dat te bereiken moeten we in 2024 meteen starten met een ambitieus Actieplan. We geven meer slagkracht aan woonmaatschappijen, verwerven meer gronden en panden, herintroduceren de sociale norm en formuleren een ambitieuzer én afdwingbaar Bindend Sociaal Objectief. We schrappen onnodige regels en procedures die het bouwen van sociale woningen bemoeilijken en zetten sociaal wonen terug waar het hoort: in een positief daglicht.


Hoe wil uw partij de sociale huurprijzen betaalbaarder maken?

Dat 1 op 3 desondanks te weinig overhoudt voor een menswaardig bestaan, wil Groen op 2 manieren aanpakken. Het is enerzijds een gevolg van een te laag inkomen. Met de federale regering verhoogden we het leefloon voor een alleenstaande van 959 euro in 2020 naar 1.288 euro in 2024. Ook de minimumpensioenen stegen fors. Groen wil de volgende legislatuur de uitkeringen optrekken tot boven de armoedegrens. Anderzijds grijpen we ook rechtstreeks in op de sociale huurprijzen door een betere financiering van de woonmaatschappijen.


Hoe wil uw partij dak- en thuisloosheid uitbannen voor Vlaanderen?

We waarborgen onvoorwaardelijke toegang tot huisvesting door middel van een Housing First-strategie. Om projecten verder op te schalen, implementeren we vlottere procedures en actuele lijsten van mogelijke locaties voor snel (de)monteerbare units. We zetten in op preventie in diverse beleidsdomeinen en vergroten het aanbod van begeleid wonen. Een betere werking van het Fonds ter bestrijding van uithuiszetting biedt meer zekerheid voor huurder en verhuurder. Meer sociale huurwoningen en aangepaste toewijzingscriteria vormen eveneens een integraal onderdeel van onze aanpak. Wie tot slot zijn intrek neemt in een onbewoond gebouw om dakloosheid te ontvluchten, beschouwen we niet als een crimineel.