Wat is jullie visie over het woonbeleid van de toekomst?

Het bezit van een eigen woning is de beste garantie tegen armoede. Al te veel jonge gezinnen geraken echter niet meer aan een krediet om een eigen woning te kunnen aankopen. De Vlaamse overheid moet daarom overheidswaarborgen voorzien die de risico’s van de banken indekken. Het Vlaams Belang wil ook werk maken van een sterke huurmarkt met voldoende betaalbare en kwalitatieve woningen. Mensen mogen zich nooit zorgen hoeven te maken over hun woonbehoefte.
Het Vlaams Belang wil een crisisplan voor een versnelde bouw en renovatie van sociale woningen om de wachttijden in te korten. Vergunningen moeten voor sociale woonprojecten moeten sneller worden afgeleverd. Het Vlaams Belang wil ook een kwalitatieve uitbreiding van de private huurmarkt. Het stelsel van geconventioneerd huren/budgethuren moet worden uitbreid. Financiële stimuli voor renovaties en intensieve controles moeten zorgen voor een kwaliteitsverbetering van de huurwoningen. Het conformiteitsattest moet verplicht zijn. Private huurders met een beperkt inkomen moeten beter ondersteund worden. Het stelsel van huurpremies en huursubsidies moet uitgebreid en vereenvoudigd worden.
Het Vlaams Belang pleit ook voor een kordater migratiebeleid. In 2022 groeide de Vlaamse bevolking enkel door migratie aan met 70.031 inwoners, de bevolking van een stad als Oostende of Genk. Als we de druk op de woonmarkt en het tekort aan betaalbare kwalitatieve woningen willen doen afnemen, moeten we de massamigratie een halt toeroepen.


Hoe wil uw partij de private huurmarkt kwaliteitsvoller en betaalbaarder maken?

• Een verplicht conformiteitsattest om de woningkwaliteit te garanderen en het aanscherpen van controles op woningkwaliteit.
• Inzetten op financiële stimuli om renovaties te versnellen.
• Budgethuren verder uitbreiden en de termijnen verlengen.
• Uitbreiden van huurpremies en huursubsidies en deze automatisch toekennen.
• Huurwaarborglening uitbreiden en drempels verlagen.
• Lokale initiatieven voor betaalbare huurwoningen stimuleren vanuit de Vlaamse overheid.
• De druk op de huurmarkt verlichten door het stoppen van de massamigratie.


Hoe wil uw partij de toegang tot de private huurmarkt bevorderen?

• De huurwaarborglening bij het Vlaams Woningfonds dient beter bekend gemaakt te worden. De voorwaarden moeten versoepeld worden wat het maximale inkomen betreft.
• Het verder uitbreiden van het geconventioneerd huren kan zeker een positieve invloed hebben op de huurprijzen en op betaalbaar wonen.
• Wij zijn geen voorstander van praktijktesten. Een verhuurder moet kunnen verhuren aan wie hij wil, zonder overheidsbemoeienis.


Hoeveel extra sociale woningen wil uw partij de volgende legislatuur realiseren en op welke manier zal u dit doen?

Het bijbouwen van sociale woningen zit op zijn limiet met 2.200 extra sociale woningen per jaar. Zelfs bij het realiseren van 4.500 extra sociale woningen, zou het nog meer dan 55 jaar duren vooraleer alle rechthebbenden over een sociale woning beschikken. Een uitgebreide samenwerking tussen sociale woonactoren, lokale overheden en de private sector is nodig om het aantal gerealiseerde woningen fors op te trekken. Wij zijn voorstander van kleine sociale woonprojecten om het draagvlak bij buurtbewoners te vergroten.


Hoe wil uw partij de sociale huurprijzen betaalbaarder maken?

Er is nood aan een stabiele huurprijsberekening. De onzekerheid voor sociale huurders door om de haverklap de berekening te wijzigen, is immens. Wat wel nodig is, is het maken van een onderscheid bij het inkomen van de laagste inkomens en de hogere inkomens bij de huurprijsberekening. De energieprestatie van een sociale woning dient ook in rekening genomen te worden. Bij energieverslindende woningen moet een korting op de huurprijs verrekend worden. Dit is een stimulans voor de woonmaatschappijen om versneld te renoveren. De ‘marktwaarde’ dient herbekeken te worden.


Hoe wil uw partij dak- en thuisloosheid uitbannen voor Vlaanderen?

Om de dak- en thuisloosheid te bannen, is er In de eerste plaats nood aan duidelijke cijfers voor heel Vlaanderen. Die ontbreken en zijn nodig om een kordaat beleid te voeren. Housing first kan een deel van de oplossing zijn, maar moet gericht toegepast worden. Uit de cijfers blijkt dat een deel van de dak- en thuislozen hier illegaal verblijven. Een degelijk uitwijzingsbeleid dringt zich dan ook op. De migratiedruk op de woonmarkt zorgt er mee voor dat Vlamingen in de dak- en thuisloosheid verzeild raken omdat de woningmarkt de toevloed via migratie niet aankan.