Wat is jullie visie over het woonbeleid van de toekomst?

Wij willen een Vlaamse woningmarkt die klaar is voor de toekomst. Om demografische evoluties op te vangen moet het aanbod aanzienlijk uitbreiden. Daarnaast moet de kwaliteit en de energetische prestatie van ons gebouwenpark omhoog.
Een eigen huis blijft de beste bescherming tegen armoede en een garantie voor een goede oude dag. De N-VA blijft dan ook volop inzetten op het verwerven van een eigen woning.
Hoewel de vastgoedmarkt en private huurmarkt een vrije markt zijn die onderhevig is aan vraag en aanbod, kan de overheid toch faciliterend optreden: door het stimuleren van de (uitbreiding van de) aanbodzijde via budgethuur, door de drempels weg te werken voor de toegang tot de huurmarkt en eigenaarsmarkt via gerichte ondersteuning zoals de huurpremie, huursubsidie en de Vlaamse Woonlening.
Tot slot, willen we in een warm en solidair Vlaanderen investeren in sociaal wonen voor zij die er echt nood aan hebben. Maar de Vlaamse belastingbetaler mag een tegenprestatie verwachten en naast de rechten moeten er ook plichten geplaatst worden. Zo vinden we het een plicht van een sociaal huurder om Nederlands te leren en stappen te zetten richting de arbeidsmarkt. Zo wordt een sociale woning een tussenstop richting zelfredzaamheid.


Hoe wil uw partij de private huurmarkt kwaliteitsvoller en betaalbaarder maken?

De markt moet geprikkeld worden om voldoende in het betaalbare segment van de huurmarkt te blijven investeren. Daarom willen we versterkt inzetten op budgethuur. We voorzien 575 mio voor 6000 extra woningen (de helft betaalbaar, de helft sociaal). Die budgethuurwoningen worden 15% onder de markthuurprijs verhuurd wat maandelijks een huurkorting van €100 tot €150 kan betekenen. Daarnaast zetten we in op een kwalitatieve woningmarkt en willen we de Vlaming ondersteunen in die renovatieopgave om zo een toekomstbestendig patrimonium na te laten aan de volgende generaties.


Hoe wil uw partij de toegang tot de private huurmarkt bevorderen?

Via het systeem van budgethuur kunnen mensen die moeilijker toegang vinden door beperkte financiële middelen op de reguliere huurmarkt terecht. Zij die over beperkte middelen beschikken voor een huurwaarborg, kunnen beroep doen op de huurwaarborglening. Ook de huurpremie en huursubsidie worden als gerichte instrumenten ingezet om een tussenkomst te geven in de huurprijs.
Daarnaast wordt verder ingezet op sensibilisering en zelfregulering van de sector. Die laatste is het best geplaatst om hierover op een correcte manier te informeren. Daarnaast zijn er in alle IGS gemeenten meldpunten aanwezig waar meldingen van discriminatie op de huurmarkt gemeld en verder behandeld kunnen worden.


Hoeveel extra sociale woningen wil uw partij de volgende legislatuur realiseren en op welke manier zal u dit doen?

Het beleid inzake sociale huisvesting werd deze legislatuur op verschillende vlakken grondig versterkt met een historische reorganisatie van 134 kleine organisaties naar 41 professionele woonmaatschappijen. We reserveerden een hoog investeringsbudget voor sociale woningbouw en werkten nieuwe instrumenten uit om de zaken te versnellen.
Maar solidariteit is voor de N-VA tweerichtingsverkeer: de Vlaming is solidair met zij die er nood aan hebben maar de belastingbetaler mag ook een inspanning terug verwachten. Daarom blijven we inzetten op de activering van sociale huurders en een verplichte kennis van het Nederlands. Een sociale huurwoning moet een tijdelijk gegeven zijn: een stimulans richting activering en zelfredzaamheid. Daarnaast moeten misbruik en fraude eruit gefilterd worden.


Hoe wil uw partij de sociale huurprijzen betaalbaarder maken?

De sociale huurprijzen zijn gebaseerd op het inkomen van de sociale huurder en dus steeds in verhouding met de draagkracht en betaalbaarheid van de persoon in kwestie. De gemiddelde huurprijs voor een sociale woning bedraagt €350. De mediaan huurprijs bedraagt €280. Een zeer groot contrast met zij die een woning op de private markt huren.
Door versterkende maatregelen te nemen waarbij werkloze sociale huurders richting de arbeidsmarkt begeleid worden, zetten we in op zelfredzaamheid en emancipatie. Een inkomen uit arbeid geeft de beste garantie uit armoede en versterkt de koopkracht. Zij die kunnen werken, moeten ook aan de slag.


Hoe wil uw partij dak- en thuisloosheid uitbannen voor Vlaanderen?

Een dak boven het hoofd is een onmiskenbare randvoorwaarde, maar de aanpak van de achterliggende oorzaken van dakloosheid (verslaving, familiale redenen, betaalbaarheid,..) en begeleiding is cruciaal om een duurzame huisvesting te bekomen.
Vanuit wonen blijven we inzetten op betaalbaarheid en een laagdrempelige toegang van de private huurmarkt. Daarnaast biedt het Fonds ter bestrijding van de uithuiszettingen in een vroeg stadium een tussenkomst aan OCMW/verhuurder om de situatie te ontmijnen.
Ook de aanbodzijde moet blijvend versterkt worden. Door een subsidie en projectoproep noodwoningen wordt de lokale noodopvangcapaciteit van lokale besturen vergroot. Binnen de sociale huisvesting krijgt deze doelgroep bovendien versneld een woning toegewezen.