De visie van CD&V op ons woonbeleid

Gepost op 2019-04-14

Wij stelden de verschillende politieke partijen 5 vragen over de toekomst van ons woonbeleid. Lees hieronder het antwoord van CD&V. Klik hier als je ook de antwoorden van Groen, N-VA, Open VLD, SP.A, PVDA en Vlaams Belang wil kennen.

 

De toegang tot de private huurmarkt is erg moeilijk. Er zijn te weinig kwaliteitsvolle en betaalbare huurwoningen. Tegelijk is er heel wat discriminatie en negatieve selectie. Daarenboven werd de huurwaarborg verhoogd. Hoe wil uw partij de toegang tot de private huurmarkt bevorderen?

Om discriminatie tegen te gaan gelooft CD&V dat mystery calls bij makelaars en praktijktesten bij private eigenaars kunnen bijdragen tot een verbetering van de bewijsbaarheid. Verhuurders zijn vrij om de kandidaat te kiezen die zij wensen, maar mogen hierbij geen rekening houden met een aantal kenmerken zoals afkomst of geslacht. Na een klacht kunnen deze testen volgens CD&V ingezet worden met het oog op sanctionering. Indien zij proactief uitgevoerd worden kunnen ze wat ons betreft enkel sensibiliserend gebruikt worden. Met zo’n evenwichtig juridisch kader wordt de bewijsbaarheid van discriminatie verbeterd, maar vermijden we de zogenaamde ‘heksenjacht’ waarbij elke verhuurder automatisch verdacht zou zijn.

 

Op de private huurmarkt betalen veel huurders zich blauw aan woningen en appartementen van slechte kwaliteit. 30% van alle huurders houdt na het betalen van zijn huur te weinig over om menswaardig te leven. Hoe wil uw partij de private huurmarkt kwaliteitsvoller en betaalbaarder maken?

Momenteel bereikt de huursubsidie haar doelpubliek onvoldoende omdat mensen in een zeer onzekere situatie verkeren. Hun huidige woning moet in (zeer) slechte staat verkeren, en de woning waar ze naartoe verhuizen moet van goede kwaliteit zijn. Deze zaken zijn niet steeds voor de huurder duidelijk, terwijl de huursubsidie wel een cruciale factor kan zijn voor de keuze om al dan niet te verhuizen naar de betere (en wellicht duurdere) woning.

Door de verhuisvoorwaarde af te schaffen, willen we de huidige drempels om een huursubsidie aan te vragen verlagen. Daardoor wordt de huursubsidie een echte betaalbaarheidsondersteuning in plaats van een verhuispremie. We voorzien in onze ramingen hiervoor 90 miljoen euro. Huurprijsstijgingen vangen we op door met referentiehuurprijzen te werken, zoals ook wordt aangeraden in de studie van het Steunpunt Wonen hieromtrent.

 

Momenteel hebben we in Vlaanderen 155.000 sociale woningen. Dat is 6,5% van het totaal aantal Vlaamse woningen. Er staan ondertussen 135.000 mensen op de wachtlijst. Wil uw partij een ambitieuzere groei van het aandeel sociale woningen?

CD&V wilt inderdaad een uitbreiding van het sociaal  woonpatrimonium. Om dat te realiseren, zullen we wel de financiering van sociale huisvesting moeten verbeteren. Op dit moment volstaan de huurinkomsten – zeker bij nieuwe projecten – niet om de leninglasten te dragen. Dit hypothekeert op termijn de mogelijkheden om bijkomende projecten te realiseren. CD&V is daarom altijd voorstander geweest van een sociale huisvesting die breder is dan louter armenhuisvesting. We zien daarentegen dat het aantal tewerkgestelden in de sociale huisvesting ook in de woonsurvey van 2018 weer gedaald is. CD&V wilt dit tegengaan en ervoor zorgen dat ook binnen de sociale huisvesting sterkere schouders zijn die het systeem evenwichtig maken. Met betrekking tot de planning is CD&V voorstander van een opvolger voor het bindend sociaal objectief, die zorgt voor een goede spreiding van de sociale woningen in Vlaanderen.

 

Er is algemene consensus onder academici dat de woonbonus niet werkt. Het systeem drijft de prijzen op en verdeelt van arm naar rijker. Is uw partij bereid om de middelen van de woonbonus te heroriënteren naar waar het echt nodig is, namelijk de sociale en private huurmarkt?

CD&V wilt de woonbonus hervormen tot een klimaatbonus.  Met een budget van 1,6 miljard is de vergroening van de woonbonus het ideale middel om het renovatieritme op te drijven. Dit wil zeggen dat de ondersteuning voor eigendomsverweving voortaan gunstiger zal zijn voor woningen die energiezuinig zijn of binnen een termijn van vijf jaar na transactie energiezuinig zijn gemaakt.

Dat betekent echter niet dat we de sociale en private huurmarkt achter laten. We voorzien immers een uitbreiding van de huursubsidie en maken een nieuw investeringsplan op om na het huidige bindend sociaal objectief een nieuw ambitieus programma op te zetten.

 

Wat is volgens uw partij de grootste woonuitdaging voor de volgende regering?

Recent luidde de VVH aan de alarmbel met betrekking tot de financiering van de sociale huisvesting. De huurinkomsten volstaan niet om de leninglasten te dragen, waardoor SHM’s aan hun reserves moeten knabbelen of patrimonium verkopen. Een herziening van het financieringsmechanisme dringt zich dan ook op.

Volgens CD&V is dit een kans om een aantal zaken recht te zetten in de sociale huisvestingssector. Zo blijven we het bizar vinden dat de zwakste doelgroep terecht komt in de woningen van sociale verhuurkantoren, waar zij zelfs met een huursubsidie nog steeds hogere huurprijzen betalen. Dit terwijl een woning van een SVK volgens een recente studie van het steunpunt wonen meer kost aan de overheid dan een van een SHM.

We merken bovendien dat naast de 135.000 mensen die al op de wachtlijst staan, er nog eens minstens evenveel mensen het moeilijk hebben op de private huurmarkt. Door SHM’s meer toe te laten een bescheiden woonaanbod te realiseren, wordt het interessanter om nieuwe projecten te realiseren doordat de financiële haalbaarheid verbeterd wordt.

 

Lees hier ook de antwoorden van Groen, N-VA, Open VLD, SP.A, PVDA en Vlaams Belang.