De visie van N-VA op ons woonbeleid

Gepost op 2019-04-14

Wij stelden de verschillende politieke partijen 5 vragen over de toekomst van ons woonbeleid. Lees hieronder het antwoord van N-VA. Klik hier als je ook de antwoorden van CD&V, GroenOpen VLD, SP.A, PVDA en Vlaams Belang wil kennen.

 

De toegang tot de private huurmarkt is erg moeilijk. Er zijn te weinig kwaliteitsvolle en betaalbare huurwoningen. Tegelijk is er heel wat discriminatie en negatieve selectie. Daarenboven werd de huurwaarborg verhoogd. Hoe wil uw partij de toegang tot de private huurmarkt bevorderen?

– De beste manier om toegang te vergroten is door meer dan voldoende aanbod mogelijk te maken.
– Het nieuwe woninghuurdecreet versterkte het evenwicht tussen de rechten en plichten van huurders en verhuurders: meer woonzekerheid voor de huurder en meer betaalzekerheid voor de verhuurder. Op die manier hopen we vraag en aanbod op deze markt te versterken.
– De huurwaarborg bedroeg historisch gezien 3 maanden huur totdat de PS dit in 2007 heeft verlaagd naar 2 maanden, met alle gevolgen voor de verhuurders en voor de aanbodzijde. Wij herstelden dit en riepen parallel de anonieme en renteloze huurwaarborglening in het leven. Dat moet huurders in staat stellen om de last van de drie maanden huurwaarborg + eerste maand huur op te vangen.

 

Op de private huurmarkt betalen veel huurders zich blauw aan woningen en appartementen van slechte kwaliteit. 30% van alle huurders houdt na het betalen van zijn huur te weinig over om menswaardig te leven. Hoe wil uw partij de private huurmarkt kwaliteitsvoller en betaalbaarder maken?

– De voorbije legislatuur hebben we de minimale kwaliteitsnormen voor woningen opgetrokken. Naast de dakisolatienorm is een verplichting tot dubbele beglazing opgenomen als minimale norm. De energetische maatregelen helpen in elk geval in de strijd tegen energiearmoede en zijn ook positief voor de gezondheid van de bewoners.
– We zetten verdere stappen in de richting van klimaatneutrale woningen en gebouwen. De overheid is een ondersteunende partner bij de renovatie. We informeren de burgers over het nut en de opbrengst van investeringen in renovatie, isolatie, verwarming, energieverbruik en hernieuwbare energie. We voorzien lokaal een uniek woon- en energieloket. Hiermee kunnen we de burger een betere dienstverlening aanbieden, en de kennis bundelen.
– We stellen de renovatiepremies open voor verhuurders. We stimuleren het gebruik van het conformiteitsattest, te beginnen met de oudste huurwoningen.
– Deze regeerperiode is het totale budget voor huursubsidie- en huurpremie meer dan verdubbeld van 36 miljoen euro naar 74 miljoen euro. Het is alvast de bedoeling om nog meer in te zetten op doelgerichte ondersteuning voor huurders op de private huurmarkt.

 

Momenteel hebben we in Vlaanderen 155.000 sociale woningen. Dat is 6,5% van het totaal aantal Vlaamse woningen. Er staan ondertussen 135.000 mensen op de wachtlijst. Wil uw partij een ambitieuzere groei van het aandeel sociale woningen?

– N-VA investeerde bijna 4 miljard euro (recordbedrag!) in renovatie en nieuwbouw van sociale woningen en verdubbelde het huursubsidies en -premiebudget.
– Historische achterstand in renovaties van sociale woningen verder wegwerken en investeren in sociale huurwoningen en bescheiden huurwoningen voor starters op de huurmarkt.
–  Bijkomende SVK-woningen. SVK-patrimonium groeit met 10% per jaar. We lanceerden het “SVK-PRO”-proefproject om private ontwikkelaars te stimuleren tot investeren in sociale huurwoningen.
–  Eén transparant financieringssysteem voor alle vormen van sociale huisvesting: dezelfde tegemoetkoming voor vergelijkbare situaties.
–  Domiciliefraude en overtreding van eigendomseisen strenger opsporen en bestraffen. We maken meer gebruik van middelentoets. We staan voor duidelijk rechten- en plichtenverhaal.
–  Bundelen van lokale woonactoren als “woonmaatschappijen” die via één loket alle woondiensten aanbieden.
–  Eén Vlaamse wachtlijst voor sociale woningen en één Vlaams aanmeldings- en toewijzingssysteem voor alle ondersteuningsvormen. Lokale binding blijft voorrangscriterium.
– Woonbegeleiding voor sociale huurders.

 

Er is algemene consensus onder academici dat de woonbonus niet werkt. Het systeem drijft de prijzen op en verdeelt van arm naar rijker. Is uw partij bereid om de middelen van de woonbonus te heroriënteren naar waar het echt nodig is, namelijk de sociale en private huurmarkt?

– We denken dat de woonbonus niet het ideale middel is om eigendomsverwerving te ondersteunen. We hebben de woonbonus onder deze regering dan ook al hervormd.
– De woonbonus is echter maar één van de fiscale regimes die van toepassing zijn in de woonfiscaliteit. Eigenaars betalen zelf ook heel wat belastingen door middel van onroerende voorheffing, btw, registratiebelasting, … Het wordt hier te eenzijdig voorgesteld. In een land waar de belastingdruk al hoog is, moeten we voorzichtig zijn met dergelijke fiscale ingrepen.
– We moeten eerder kijken naar een hervorming van de hele woonfiscaliteit en niet zozeer enkel naar de woonbonus.
– Wat betreft de private en sociale huurmarkt, blijven we investeren in nieuwbouw en renovatie van sociale huurwoningen, willen we SVK’s blijven aanmoedigen om bijkomende woningen in beheer te nemen en willen we nog meer middelen inzetten voor huursubsidies en huurpremie.

 

Wat is volgens uw partij de grootste woonuitdaging voor de volgende regering?

Inzetten op voldoende kwalitatieve en betaalbare woningen volgens de modernere huisvestingsconcepten in een slimme verdichting en de private huurmarkt te versterken door in eerste instantie nog meer in te zetten op sociale huisvesting.

 

Lees hier ook de antwoorden van CD&V, GroenOpen VLD, SP.A, PVDA en Vlaams Belang.