Hoe wil uw partij de private huurmarkt kwaliteitsvoller en betaalbaarder maken?

Gepost op 2019-04-14
Op de private huurmarkt betalen veel huurders zich blauw aan woningen en appartementen van slechte kwaliteit. 30% van alle huurders houdt na het betalen van zijn huur te weinig over om menswaardig te leven. Hoe wil uw partij de private huurmarkt kwaliteitsvoller en betaalbaarder maken?

 

CD&V: Momenteel bereikt de huursubsidie haar doelpubliek onvoldoende omdat mensen in een zeer onzekere situatie verkeren. Hun huidige woning moet in (zeer) slechte staat verkeren, en de woning waar ze naartoe verhuizen moet van goede kwaliteit zijn. Deze zaken zijn niet steeds voor de huurder duidelijk, terwijl de huursubsidie wel een cruciale factor kan zijn voor de keuze om al dan niet te verhuizen naar de betere (en wellicht duurdere) woning.
Door de verhuisvoorwaarde af te schaffen, willen we de huidige drempels om een huursubsidie aan te vragen verlagen. Daardoor wordt de huursubsidie een echte betaalbaarheidsondersteuning in plaats van een verhuispremie. We voorzien in onze ramingen hiervoor 90 miljoen euro. Huurprijsstijgingen vangen we op door met referentiehuurprijzen te werken, zoals ook wordt aangeraden in de studie van het Steunpunt Wonen hieromtrent.

 

Groen: Op de private huurmarkt voert Groen op korte termijn het systeem van veralgemeende huurtoelage in. Sociale huurders die recht hebben op een sociale woning maar er door het tekort geen krijgen toegewezen, helpen we op de private huurmarkt met een huurtoelage. Die koppelen we dus aan hun ‘woonbehoefte’ (inkomen en vermogen) en niet aan de woonkwaliteit.
Om de kwaliteit op de huurmarkt te verbeteren, voert Groen een dubbele strategie:
– We verbeteren de bestaande stock. We stellen de Vlaamse renovatiepremie open voor private huurders. Uiteraard doen we dit omkaderd, met waarborgen rond betaalbaarheid en woonzekerheid voor de huurders.
– We nemen grip op de woonmarkt en zitten rond de tafel met ontwikkelaars die bereid zijn om goede, energiezuinige private huurwoningen voor diverse groepen (alleenstaande, jonge gezinnen met kinderen) op te leveren in kernen van steden en gemeenten.

 

N-VA: – De voorbije legislatuur hebben we de minimale kwaliteitsnormen voor woningen opgetrokken. Naast de dakisolatienorm is een verplichting tot dubbele beglazing opgenomen als minimale norm. De energetische maatregelen helpen in elk geval in de strijd tegen energiearmoede en zijn ook positief voor de gezondheid van de bewoners.
– We zetten verdere stappen in de richting van klimaatneutrale woningen en gebouwen. De overheid is een ondersteunende partner bij de renovatie. We informeren de burgers over het nut en de opbrengst van investeringen in renovatie, isolatie, verwarming, energieverbruik en hernieuwbare energie. We voorzien lokaal een uniek woon- en energieloket. Hiermee kunnen we de burger een betere dienstverlening aanbieden, en de kennis bundelen.
– We stellen de renovatiepremies open voor verhuurders. We stimuleren het gebruik van het conformiteitsattest, te beginnen met de oudste huurwoningen.
– Deze regeerperiode is het totale budget voor huursubsidie- en huurpremie meer dan verdubbeld van 36 miljoen euro naar 74 miljoen euro. Het is alvast de bedoeling om nog meer in te zetten op doelgerichte ondersteuning voor huurders op de private huurmarkt.

 

Open VLD: De voorbije jaren konden we vaststellen dat er een wooncrisis aan de gang is in de onderste regionen van de private huurmarkt. Ook  hier speelt het huidige tekort aan private huurwoningen een cruciale rol: het bezorgt de verhuurder immers een afnamegarantie. Zijn pand zal vrijwel altijd verhuurd geraken, ook als de kwaliteit de wensen overlaat. De verhuurder kan zijn eigendom verwaarlozen zonder stimulans om energiebesparende en kwaliteit verhogende investeringen te doen.
Het verder wegwerken van de afnamegarantie door het versterken van de private huurmarkt moet dus centraal staan de volgende legislatuur. Met het nieuwe Vlaams huurdecreet zette Open Vld in om een evenwichtiger kader te creëren waarbij het zowel voor de verhuurder interessant is en blijft om te verhuren als voor de huurder mogelijkheden biedt om betaalbaar, kwaliteitsvol en met woonzekerheid te huren. Door in te zetten op energiebesparende investeringen voor huurwoningen met een beperkte verhuurprijs, bijvoorbeeld via de huur- en isolatiepremie, zorgen we er voor dat huurwoningen energiezuiniger worden. Zo daalt ook de energiefactuur voor de huurders. Daarnaast willen we verder de huursubsidies geleidelijk uitbreiden.

 

SP.A: Om de private huurmarkt betaalbaar te houden, moet de sociale huurmarkt in de eerste plaats worden uitgebreid. Als we het aanbod aan sociale woningen vergroten, verlagen we de druk op de private huurmarkt.  Ten tweede pleiten we voor een verzekering gewaarborgd huren die huurders in staat moet stellen hun huur te blijven betalen als ze ongewild hun inkomen verliezen. En ten derde gaan we voor een systeem van geconventioneerde huur. Dit houdt in dat we op lokaal niveau prijsafspraken maken met verhuurders in ruil voor een aanmoediging, bijvoorbeeld een renovatiepremie. De kwaliteit van private huurwoningen willen we verbeteren door de gefaseerde invoering van een conformiteitsattest voor alle private huurwoningen.

 

PVDA: De beste garantie op een betaalbaar huuraanbod zijn investeringen door de overheid zelf. Dit moet gerealiseerd worden door stedelijke wooncoöperaties.
PVDA pleit voor een plafonnering van de huurprijzen via een Vlaams huurprijzen raster, gebaseerd op het gemiddeld inkomen en kwaliteit, energiezuinigheid, comfort, ligging en aantal kamers, met herziening van de huurwaarborg naar 2 maand.
Dit gekoppeld aan een woonkeuringslabel, net zoals het auto-keuringsbewijs, wat garandeert dat alle verhuurde woningen voldoen aan de kwaliteitseisen van de Vlaamse Wooncode. Ook nemen we geluidskwaliteit en fijn stof mee op in deze kwaliteitseisen.
Speculatieve leegstand wordt streng verbaliseerd en noodwendige milieu- en kwaliteitsrenovaties voor kleine eigenaars worden gedragen door een openbare investeringsbank vanuit de RedGreen Deal.
Private nieuwbouwprojecten op publieke gronden lopen via erfpacht, zodat de kostprijs daalt en steden en gemeenten invloed hebben naar afdwingbare betaalbare woningen.

 

Vlaams Belang: Het Vlaams Belang wil meer wooninspecties en een kordate aanpak van huisjesmelkerij. Er moet ruchtbaarheid gegeven worden aan de minimale kwaliteitsnormen voor woningen. Huurders moeten worden aangemoedigd schendingen te melden. Anderzijds wil het Vlaams Belang het energiezuiniger maken van oudere woningen en vernieuwbouw via gerichte premies stimuleren.