Wil uw partij een ambitieuzere groei van het aandeel sociale woningen?

Gepost op 2019-04-14
Momenteel hebben we in Vlaanderen 155.000 sociale woningen. Dat is 6,5% van het totaal aantal Vlaamse woningen. Er staan ondertussen 135.000 mensen op de wachtlijst. Wil uw partij een ambitieuzere groei van het aandeel sociale woningen?

 

CD&V: CD&V wilt inderdaad een uitbreiding van het sociaal  woonpatrimonium. Om dat te realiseren, zullen we wel de financiering van sociale huisvesting moeten verbeteren. Op dit moment volstaan de huurinkomsten – zeker bij nieuwe projecten – niet om de leninglasten te dragen. Dit hypothekeert op termijn de mogelijkheden om bijkomende projecten te realiseren. CD&V is daarom altijd voorstander geweest van een sociale huisvesting die breder is dan louter armenhuisvesting. We zien daarentegen dat het aantal tewerkgestelden in de sociale huisvesting ook in de woonsurvey van 2018 weer gedaald is. CD&V wilt dit tegengaan en ervoor zorgen dat ook binnen de sociale huisvesting sterkere schouders zijn die het systeem evenwichtig maken. Met betrekking tot de planning is CD&V voorstander van een opvolger voor het bindend sociaal objectief, die zorgt voor een goede spreiding van de sociale woningen in Vlaanderen.

 

Groen: Ja, voor Groen speelt sociale huisvesting een belangrijke rol in het oplossen van de wooncrisis. Groen wil dan ook dat het aandeel sociale woningen blijft groeien. Omdat de vraag naar sociale woningen vele malen groter is dan het aanbod, bouwen we bijkomend aanbod daar waar de sociale woonnood het hoogst is. Concreet willen we dus vooral een toename van het aanbod boven het wettelijk voorziene minimum van 9% in die steden en gemeenten met de langste wachtlijsten.  Deze nieuwe sociale woonprojecten komen in compacte woonkernen, waar ze de motor worden van stads- en wijkvernieuwing.
Om de kwaliteit en de energieprestaties van de bestaande stock gevoelig te verbeteren, komen er extra middelen voor renovatie. De uitverkoop van sociaal patrimonium willen we uitdrukkelijk niet. Ontbreekt het een Sociale Huisvestingsmaatschappij aan middelen, dan verkoopt deze uitsluitend aan coöperatieven die de woningen renoveren en verhuren aan sociale huurders (zoals in het model van Collectief Goed).

 

N-VA: – N-VA investeerde bijna 4 miljard euro (recordbedrag!) in renovatie en nieuwbouw van sociale woningen en verdubbelde het huursubsidies en -premiebudget.
– Historische achterstand in renovaties van sociale woningen verder wegwerken en investeren in sociale huurwoningen en bescheiden huurwoningen voor starters op de huurmarkt.
–  Bijkomende SVK-woningen. SVK-patrimonium groeit met 10% per jaar. We lanceerden het “SVK-PRO”-proefproject om private ontwikkelaars te stimuleren tot investeren in sociale huurwoningen.
–  Eén transparant financieringssysteem voor alle vormen van sociale huisvesting: dezelfde tegemoetkoming voor vergelijkbare situaties.
–  Domiciliefraude en overtreding van eigendomseisen strenger opsporen en bestraffen. We maken meer gebruik van middelentoets. We staan voor duidelijk rechten- en plichtenverhaal.
–  Bundelen van lokale woonactoren als “woonmaatschappijen” die via één loket alle woondiensten aanbieden.
–  Eén Vlaamse wachtlijst voor sociale woningen en één Vlaams aanmeldings- en toewijzingssysteem voor alle ondersteuningsvormen. Lokale binding blijft voorrangscriterium.
– Woonbegeleiding voor sociale huurders.

 

Open VLD: De budgetten van sociale woningbouw gaan jaar na jaar omhoog. De bouw van sociale woningen is echter zeer inefficiënt en op termijn onbetaalbaar. Per jaar kunnen we slechts 4% van de wachtlijst echt aan een woning helpen. Veel middelen hiervan gaan naar structuren en beheer. Volgens Open Vld kunnen we efficiënter omspringen met onze centen om mensen in nood te helpen. Open Vld stelt dan ook voor om de wachtlijsten voor sociale woningen aan te pakken door sociale huurders te laten doorstromen naar de private huurmarkt. Die huurmarkt moet weliswaar terug meer zuurstof krijgen en huursubsidies moeten mensen helpen om hier een woning te vinden.
De huurmarkt kan via sociale verhuurkantoren en immokantoren actiever ingeschakeld worden in de zoektocht naar een betaalbare woning voor sociale huurders. Wat de sociale woningmarkt betreft willen we focussen op mensen met de hoogste noden. Vermits die noden vaak tijdelijk zijn (omdat niet iedereen – gelukkig – een leven lang zorgbehoevend blijft), bepleiten we een efficiënter gebruik van het sociaal woonpatrimonium en een betere doorstroming van de sociale naar de private huur- of koopmarkt. Op die manier kunnen we de meer dan 100.000 gezinnen op de wachtlijst sneller en doelgerichter helpen.

 

SP.A: Jazeker, op dat vlak hebben we een heldere doelstelling: 100.000 extra sociale woningen op vijftien jaar tijd. Zo brengen we het aantal sociale woningen naar 10% van de totale Vlaamse woonmarkt. Dit is de enige manier om de jaarlijkse prijsstijgingen op de private huurmarkt een halt toe te roepen en voor iedere huurder een betaalbare en kwaliteitsvolle woning te voorzien. Op basis van woningbehoefte is er momenteel een nood aan 110.000 sociale woningen. We moeten een nieuw Bindend Sociaal Objectief opstellen en deze inspanning verdelen over de verschillende steden en gemeenten, waarbij we ook kijken naar de behoeften qua ruimte voor de verschillende huurders op de wachtlijst. Wij pleiten ervoor om deze bouw volgens de huidige procedures van sociale woningbouw door te voeren en niet via SVK-pro constructies waarbij de overheid geen eigenaar is van de woningen. Wij willen een structurele oplossing, geen cadeaus aan projectontwikkelaars.

 

PVDA: Het Vlaamse gewest moet volop investeren in de bouw en de renovatie van sociale woningen. Er moet een masterplan komen zodat we tegen 2030 al een ruimer aanbod hebben. We geven de grote centrumsteden prioriteit. Daar is de vraag het grootst. Op elf jaar tijd gaan we naar 20% sociale huisvesting in elke centrumstad . Dat is ambitieus, maar haalbaar. Voor de andere gemeenten leggen we de lat op 10% sociale woningen.
Daarvoor rekenen we ook op de projectontwikkelaars. In elk nieuw vastgoedproject waar minstens 17 woningen worden gebouwd, moet een derde uit sociale woningen bestaan. De nodige renovaties en de woningen energie duurzaam maken tegen 2030, kunnen gefinancierd worden via een publieke Toekomstbank en uitgevoerd worden door de stedelijke wooncoöperaties. We stoppen met de verkoop van publieke gronden en eigendommen. Via voorkooprecht en erfpacht verwerven we meer controle op de gronden. Uit Europees onderzoek blijkt dat iedere investering in publieke huisvesting op 2,3 jaar terugverdiend is en de beste dam tegen armoede is. Waarop wachten we?

 

Vlaams Belang: Natuurlijk moet er fors bijkomend geïnvesteerd worden in extra sociale woningen. Het Vlaams Belang wil echter in de eerste plaats ook dat onze sociale woningen opnieuw toekomen aan de mensen voor wie ze bedoeld zijn: voor onze eigen behoeftigen. Bij toewijzingen moet voorrang gegeven worden aan mensen die over onze nationaliteit beschikken en Nederlands spreken. Enkel vreemdelingen die minstens acht voorbije jaren legaal in ons land hebben verbleven en minstens drie jaar gewerkt hebben, mogen toegang krijgen tot de sociale huisvesting. Er mogen niet langer sociale woningen verhuurd worden aan onderdanen van landen die geen controle op de eigendomsvoorwaarde toelaten. Het kan niet dat sociale woningen worden verhuurd aan allochtonen en vreemdelingen die een woning hebben in hun land van herkomst.