Hoe wil uw partij de toegang tot de private huurmarkt bevorderen?

Gepost op 2019-04-14
De toegang tot de private huurmarkt is erg moeilijk. Er zijn te weinig kwaliteitsvolle en betaalbare huurwoningen. Tegelijk is er heel wat discriminatie en negatieve selectie. Daarenboven werd de huurwaarborg verhoogd. Hoe wil uw partij de toegang tot de private huurmarkt bevorderen?

CD&V: Om discriminatie tegen te gaan gelooft CD&V dat mystery calls bij makelaars en praktijktesten bij private eigenaars kunnen bijdragen tot een verbetering van de bewijsbaarheid. Verhuurders zijn vrij om de kandidaat te kiezen die zij wensen, maar mogen hierbij geen rekening houden met een aantal kenmerken zoals afkomst of geslacht. Na een klacht kunnen deze testen volgens CD&V ingezet worden met het oog op sanctionering. Indien zij proactief uitgevoerd worden kunnen ze wat ons betreft enkel sensibiliserend gebruikt worden. Met zo’n evenwichtig juridisch kader wordt de bewijsbaarheid van discriminatie verbeterd, maar vermijden we de zogenaamde ‘heksenjacht’ waarbij elke verhuurder automatisch verdacht zou zijn.

 

Groen: Rapporten tonen de discriminatie m.b.t. vermogen en afkomst op de huurmarkt duidelijk aan. Uit de praktijk in Gent blijkt dat een handhavingsbeleid wel degelijk werkt. Groen verdedigt een ketenbenadering. Eerste stap is om met mystery calls en praktijktesten discriminatie bloot te leggen. Komt discriminatie boven water, dan is het zaak om verhuurders  in eerste instantie te sensibiliseren, te informeren en bemiddelend op te treden. Dan neemt discriminatie al af. Bij herhaalde, intentionele en structurele discriminatie waarbij verhuurders de toegang tot de huurmarkt systematisch (blijven) ontzeggen aan een bepaalde groep mensen, is een actiever optreden nodig. Daar ziet Groen een belangrijke rol voor de overheid (het parket) die handhaving ernstig moet nemen.
Om de toegang tot de huurmarkt te waarborgen voor iedereen, ook voor sociaal-economisch zwakkeren, brengt Groen de huurwaarborg die recent verhoogd werd tot drie maanden, terug op twee maanden. Daarnaast wil Groen voor de private huurders een Verzekering Gewaarborgd Huren.

 

N-VA: – De beste manier om toegang te vergroten is door meer dan voldoende aanbod mogelijk te maken.
– Het nieuwe woninghuurdecreet versterkte het evenwicht tussen de rechten en plichten van huurders en verhuurders: meer woonzekerheid voor de huurder en meer betaalzekerheid voor de verhuurder. Op die manier hopen we vraag en aanbod op deze markt te versterken.
– De huurwaarborg bedroeg historisch gezien 3 maanden huur totdat de PS dit in 2007 heeft verlaagd naar 2 maanden, met alle gevolgen voor de verhuurders en voor de aanbodzijde. Wij herstelden dit en riepen parallel de anonieme en renteloze huurwaarborglening in het leven. Dat moet huurders in staat stellen om de last van de drie maanden huurwaarborg + eerste maand huur op te vangen.

 

Open VLD: Heel wat Vlamingen huren of hebben al ooit gehuurd. Sommigen voor een korte periode, anderen voor heel hun leven. Onze woon- en huurmarkt kent vele gezichten. Sommigen vinden er makkelijk hun plek, voor anderen is het een blijvende zoektocht. De eerste uitdaging voor (kandidaat-) huurders is het vinden van een geschikte huurwoning. Door de schaarste van betaalbaar en kwaliteitsvol huuraanbod is de concurrentie ontzettend groot.
Nieuwe woonvormen, zoals hamsterwonen, waarbij je een woning of appartement huurt met de optie om deze later te kopen kunnen het huuraanbod verder versterken en de kloof tussen huren en kopen verkleinen. De reeds betaalde huurgelden worden dan in mindering gebracht van de aankoopprijs.
Discriminatie op basis van afkomst is voor Open Vld onaanvaardbaar. Een doordacht discriminatiebeleid is dan ook noodzakelijk. In eerste instantie moet hierbij rekening gehouden worden met het aanbod. Het huidige tekort aan private huurwoningen zorgt ervoor dat een verhuurder zo goed als zeker is dat zijn pand altijd verhuurd zal worden. Discriminatie of het slecht onderhouden van huurwoningen leidt vandaag dus niet altijd tot economisch verlies. Die afnamegarantie wegwerken via een uitbreiding van het aanbod moet een centrale pijler zijn van een antidiscriminatiebeleid. Het nieuwe Vlaams Huurdecreet moet hiertoe alvast een eerste aanzet geven.
Intussen willen we de toegang tot de private huurmarkt voor iedereen verder bevorderen via sensibilisering, zelfregulering maar vooral door versterkte handhaving. De overheid en de betrokken sectorfederaties kunnen elkaar versterken om discriminatie in de praktijk aan te pakken. Verder kan een toegangsbeleid, waarbij verhuurders positieve redenen worden gegeven om in het selectieproces toch voor een huurder met een zwakker profiel te kiezen, zeker bijdragen.

 

SP.A: We willen dat huurders met of zonder migratieachtergrond een gelijke kans krijgen om een woning te huren, daarom vragen we de invoering van praktijktesten over heel Vlaanderen. We willen dat huurders met weinig spaargeld ook kunnen huren, daarom moet de huurwaarborg terug worden gebracht van 3 naar 2 maanden huur en moet de huurwaarborglening zonder al te veel administratie en binnen de week worden verleend, dat is momenteel niet het geval. We willen ook meer inzetten op woonbegeleiding en zullen de werking van het vernieuwde Fonds ter preventie van uithuiszettingen dan ook grondig opvolgen.

 

PVDA: Om de toegang tot de private huurmarkt te garanderen voor iedereen is er in de eerste plaats een verhoging van het aanbod betaalbare huurwoningen nodig. Hiervoor kunnen we niet rekenen op de private vastgoedmarkt. De overheid moet er zelf in investeren. We willen stedelijke wooncoöperaties opzetten die betaalbare en duurzame woningen bouwen en beheren. De Vlaamse regering moet die ondersteunen met renteloze leningen.
Daarnaast willen we de huurprijzen op de privémarkt plafonneren. De PVDA legde in het Brussels Parlement al een wetsvoorstel voor een huurraster neer, maar dat werd door de meerderheidspartijen steevast afgehouden.
We schroeven de huurwaarborg terug van drie naar twee maand huur. We versoepelen de criteria om aanspraak te kunnen maken op een huurwaarborglening bij het Vlaams Woningfonds.
We binden de strijd aan tegen leegstand. Bij leegstand van langer dan drie jaar nemen stedelijke wooncoöperaties de  woning  voor  negen  jaar  in  eigendom  en  knappen ze op.  Zij  verdienen  de  investering  via  de  verhuur  als  betaalbare/sociale  woning  terug.
De PVDA is voorstander van praktijktesten tegen discriminatie. In Gent hebben die hun waarde al bewezen. We koppelen ook straffen aan de testen voor wie hardnekkig blijft discrimineren. De toegang moet voor iedereen gelijk zijn.

 

Vlaams Belang: Het aanbod van betaalbare en kwalitatieve private huurwoningen moet worden uitgebreid. Het net van sociale verhuurkantoren moet nog beter worden ondersteund via promotie, premies en fiscale voordelen. Deze svk’s verhuren woningen van private eigenaars tegen een betaalbare prijs door aan mensen met een bescheiden inkomen. Dat moet worden aangemoedigd. Anderzijds moeten ook private verhuurders opnieuw worden aangemoedigd (in plaats van nu vaak ontmoedigd) om kwalitatieve woningen te verhuren. Daarom: geen heksenjacht via praktijktesten, maar wel een goede toegang tot energiepremies en een bescherming tegen wanbetaling. Het huurgarantiefonds dat verhuurders beschermt tegen verlies van huurinkomsten moet beter worden gepromoot.