Ons Dak één jaar na ondertekening van ‘gedragscode maatschappelijk ondernemen’

Gepost op 2019-02-04

 

Begin 2018 ondertekende sociale huisvestingsmaatschappij Ons Dak de ‘gedragscode voor maatschappelijk verantwoord ondernemen in de sociale huisvesting’. Als één van de eerste sociale huisvestingsmaatschappijen schaarden ze zich hiermee achter een aantal belangrijke principes zoals behoorlijk bestuur, het belang van transparantie, maar ook economische, ecologische en sociale duurzaamheid en het actief betrekken van de huurders. Ongeveer een jaar later willen we eens horen van Noke Venken, medewerker bewonerscontacten en initiatiefneemster om de gedragscode te laten ondertekenen, wat dit nu juist betekent voor de dagdagelijkse werking.

 

De Vereniging voor Sociale Huisvesting (VVH) ondertekende eind 2017 op het congres voor sociale huurders samen met VIVAS en het Vlaams Huurdersplatform de ‘Europese verklaring voor maatschappelijk verantwoord ondernemen door woonactoren’. De VVH geeft daarmee te kennen dat ze achter deze verklaring staat en dat ze sociale huisvestingsmaatschappijen zal aanmoedigen en ondersteunen om de gedragscode te ondertekenen. Hierop wachtte Ons Dak zelfs niet.

Op de VIVAS-stuurgroep in december 2017 kwam dit onderwerp ook aan bod. Omdat huurders ‘Ons Dak’ actief zijn in de stuurgroep, kwam het verslag tot bij Noke Venken. Dit was de aanleiding om hierover met de directie te overleggen. In januari 2018 werd deze gedragscode ondertekend. “Het zijn sowieso allemaal thema’s die in onze huidige werking verweven zitten. Maar we vonden het belangrijk om de aandacht er op te blijven vestigen en er in te blijven groeien”, aldus Noke Venken.

 

Was het moeilijk om je directie en Raad van Bestuur hiervan te overtuigen?

Noke Venken: De meeste punten in de gedragscode waren reeds opgenomen in onze visie en strategie. We hebben twee jaar geleden met het hele team van ‘Ons Dak’ meerdere dagen samengezeten om na te denken en uit te schrijven waar ‘Ons Dak’ voor staat en welke strategie we hanteren. We hebben gebrainstormd over welke richting we uit willen. Hierbij ging veel aandacht naar wie we zijn als team, wie ‘Ons Dak’ is, welke normen en waarden we dragen, waar we sterker in willen worden, enzovoort. Duurzaamheid, innovatie, energiezuinige maatregelen, woonkwaliteit, klantvriendelijkheid, digitaal klantenportaal, evenwicht privé-werk (personeelsbeleid), samenwerking met partners, … . Het kwam allemaal aan bod.

Het was dan ook gemakkelijk om directie en bestuur te overtuigen om de gedragscode te ondertekenen. Het is een mooie weergave van het pad dat we reeds aan het bewandelen waren en omschrijft de richting waar we naartoe willen gaan.  Door het ondertekenen van de gedragscode verklaren we door te gaan zoals we bezig waren.

 

Op welke manier pasten jullie dat het afgelopen jaar concreet toe?

Noke Venken: Ook dit jaar hebben we verder ingezet op het renoveren van woningen. Wij werken zelden met totaalrenovaties. We doen aan ‘horizontale’ renovaties. Dit betekent dat we één bepaalde renovatie in een groot aantal woningen uitvoeren. We hebben bijvoorbeeld afgelopen jaar 277 keukens vervangen. We zijn nu 197 badkamers aan het renoveren. Dit heeft als voordeel dat we de kosten voor een bepaald werk (vb het plaatsen van een nieuwe keuken of badkamer) laag kunnen houden. Bovendien heeft de renovatie van 1 onderdeel niet onmiddellijk een weerslag op de huurprijs van de woning voor de huurder. Een ander voordeel is dat de huurders kunnen blijven wonen, en dat hun woning een hoge kwaliteit blijft behouden. Het tijdelijk ongemak van de renovatie weegt voor de huurders niet op tegen een verhuis. Maar dit maakt tijdige communicatie en duidelijke afspraken er niet minder belangrijk om.

Zo starten we steevast met een info-sessie voor de betrokken huurders. Huurders die hierop niet aanwezig (kunnen) zijn,  krijgen nog een huisbezoek zodat ook zij duidelijk geïnformeerd worden en antwoorden krijgen op hun vragen. Waar we vroeger de huurders pas informeerden een zestal weken voor de effectieve start van de renovatie, startten we dit jaar met het betrekken van de huurders nog voor de aanbesteding. En met succes. Dit leverde een heel aantal praktische tips op over zowel de praktische organisatie als over meer technische aspecten. Waar mogelijk wordt hiermee rekening gehouden en worden deze voorstellen expliciet opgenomen in de aanbesteding of het contract met de aannemer.

Om een zeer concreet voorbeeld te geven: een heel aantal van onze woningen hebben twee toiletten. Een expliciete vraag van onze huurders was om niet beide toiletten tegelijkertijd te vernieuwen. Dit lijkt evident. Maar nu is dit expliciet opgenomen in het contract met de aannemer zodat de huurders op hun twee oren kunnen slapen dat er altijd nog één toilet ter beschikking zal zijn tijdens de badkamerrenovatie.

 

Je focust op duidelijke en transparante communicatie en betrokkenheid van de huurders. Kan je nog andere voorbeelden geven waar jullie dit jaar (extra) aandacht aan hebben gegeven?

Noke Venken: Uiteraard hebben we niet enkel extra aandacht besteed aan een open en transparante communicatie naar de huurders toe. Ook bij nieuwbouwprojecten proberen we meer en meer de (kandidaat-)huurders tijdig te betrekken en hen samen te brengen zodat ze elkaar leren kennen voor ze verhuizen naar hun nieuwe woning.

Daarnaast hebben we  dit jaar ook onze banden met externe partners uitgebreid of versterkt (politie, OCMW’s, welzijnsactoren,..). Een goede samenwerking met andere lokale partners is van onschatbare waarde bij de aanpak van leefbaarheidsproblemen, de ondersteuning van huurders bij de aanvraag van allerhande premies, enzovoort.

We hebben dit jaar voor de verschillende partners  infosessies georganiseerd over de werking van onze sociale huisvestingsmaatschappij. Hierin werd ook telkens bekeken op welke manier we konden samenwerken of hoe we onze samenwerking nog konden versterken. Ook (of vooral) in het belang van onze huurders. Uit de infosessies met de huurders bleek onder meer dat een heel aantal huurders vragende partij zijn voor een verhoogde WC. Omdat we het belangrijk vinden om de kostprijs voor de badkamerrenovatie laag te houden, kunnen we niet ingaan op elke individuele vraag. We zijn als maatschappij wel nagegaan welke mogelijkheden er zijn om toch aan de vraag van deze huurders tegemoet te komen.  Zo bestaat er een financiële tegemoetkoming voor het plaatsen van een verhoogde WC-bril. We hebben dan met één van onze partners afgesproken dat zij de huurders die dit wensen hierin verder ondersteunen, bijvoorbeeld voor de aanvraag van een financiële tussenkomst of het plaatsen van de toiletbril.

Omdat al onze woningen al voldoen aan de 2020-norm (isolerend dak, dubbele beglazing en energiezuinige verwarmingsketel) zijn we gestart met het isoleren van gevels van woningen die voor 1984 gebouwd zijn. Wij zijn één van de weinige sociale huisvestingsmaatschappijen die dit doen.

En tot slot – maar dat is in eerste instantie minder belangrijk voor de huurders maar heeft zeker een meerwaarde voor de draagkracht van het team – hebben we intern ook een aantal afspraken gemaakt zodat werk en privé beter te combineren zijn. En dit zonder in te boeten op de bereikbaarheid van onze medewerkers voor de huurders!

Dank je wel, Noke.