Geelse Huisvesting geeft hun huurders een stem

Gepost op 2016-07-12

Op 19 maart 2016 organiseerde Geelse Huisvesting samen met Samenlevingsopbouw Provincie Antwerpen een Huurdersforum voor alle bewoners van hun patrimonium. Famke Van der Veken van Samenlevingsopbouw en Pierre Bekers, 40 jaar huurder bij Geelse Huisvesting, vertellen graag hoe zij dit ervaren hebben.

Wat was het doel van het huurdersforum?

Famke: “Toen het visitatierapport van de Geelse huisvesting binnen kwam, bleek dat er over het algemeen redelijk goed gescoord werd op het vlak van bewonersinspraak bij de Geelse. Er was echter een groot verschil tussen bewonersparticipatie binnen de wijken van Geel zelf en die buiten Geel. Daarom tekende de Geelse Huisvesting in op een projectoproep van de provincie Antwerpen rond bewonersparticipatie. Via deze oproep werd de samenwerking met Samenlevingsopbouw opgestart.

Het doel van het project is het beter afstemmen van het beleid van de Geelse Huisvesting op de behoeften van de sociale huurders. Dit gebeurt op twee manieren. Ten eerste worden er buurtgerichte participatietrajecten opgestart om een goed contact te krijgen met de huurders en zo laagdrempelig mogelijk te werken. Ten tweede werd het Huurdersforum georganiseerd om alle huurders van de Geelse samen te brengen rond één bepaald thema. Dit jaar was dat herstellingen.”

Hoe ben je tot het thema herstellingen gekomen?

Famke: “Het Huurdersforum draaide dit jaar rond het thema herstellingen, omdat bleek dat de Geelse dit een moeilijk thema vond en dat de bewoners hier veel vragen over hadden. Eens het thema was gekozen, werkte ik dit verder uit met de buurten waar ik actief ben. Herstellingen is immers een heel breed thema. Daarom brainstormden we in groepjes om zo tot de belangrijkste onderdelen van herstellingen te komen. Dezelfde oefening heb ik ook gedaan met huurders die vroeger actief waren in wijkwerkingen die nu niet meer bestaan. Op die manier kwamen we tot de thema’s waarop het Huurdersforum dieper moest ingaan. Deze thema’s lagen redelijk goed in de lijn van wat ik en de Geelse huisvesting ook al in gedachten hadden.”

Hoe werden de huurders uitgenodigd voor het Huurdersforum?

Pierre: “Net als alle andere huurders van de Geelse Huisvesting, kreeg ik een brief in de bus met de uitnodiging voor het Huurdersforum. Naar aanleiding van de brief, was ik meteen geïnteresseerd om deel te nemen aan het Huurdersforum. Sinds het wegvallen van het wijkcomité, mistte ik het toch een beetje om inspraak te kunnen geven in de werking van de Geelse Huisvesting, terwijl ik wel het gevoel heb dat ik daar een steentje in kan bijdragen. Nu ik ook op pensioen ben en dus tijd heb, moest ik niet lang twijfelen om me te engageren.”

Hoe verliep het Huurdersforum?

Famke: “Het Huurdersforum ging door op zaterdagvoormiddag. Op zich is de drempel voor zo’n grote activiteit als het Huurdersforum best groot. Toch waren er in totaal ongeveer 160 huurders aanwezig. Dit is een goede opkomst. In het algemeen waren het vooral iets sterkere huurders die aanwezig waren. De deelnemers werden verdeeld in groepjes van ongeveer 12 personen uit verschillende buurten. Deze groepjes gingen dan samen met iemand van de Geelse en een onafhankelijke moderator aan de slag met een bepaald onderdeel van het thema herstellingen. In principe was het de bedoeling dat er ook mensen van de Raad van Bestuur van de Geelse aanwezig gingen zijn. Dit waren er jammer genoeg maar 2, dus hier moet volgend jaar harder aan gewerkt worden.”

Pierre: “Het huurdersforum verliep redelijk vlot. In het begin waren er wel veel mensen die met individuele klachten kwamen, maar dit werd goed opgevangen door de moderator van ieder groepje. Ik had het gevoel dat er goed was nagedacht over het concept. Er werd in kleine groepjes gewerkt, met per groepje een moderator. De groepjes waren ook heel verschillend ingedeeld, waardoor mensen van verschillende wijken samen zaten. Na de middag werd de moderator doorgeschoven naar een ander groepje, waardoor je ook niet heel de tijd met dezelfde persoon aan tafel zat. Het was ook leuk dat er ook mensen met positieve verhalen over de samenwerking met GH kwamen. Op die manier werd er toch een beter beeld gebracht over de situatie. Ik zelf heb vooral bijgedragen door te vertellen over de herstellingen die ik zelf gedaan heb in mijn woning. Ik heb vroeger nog in de bouw gewerkt, dus Geelse Huisvesting is nog nooit iets moeten komen maken bij mij, ik doe alles zelf en vond het wel belangrijk om te vermelden dat dit ook een mogelijkheid is.

Ik had heel hard het gevoel dat er geluisterd werd naar de huurders. Dit gebeurde zowel door de moderatoren tijdens de groepsgesprekken, maar zeker ook nadien. Op het einde was er nog iets te drinken en broodjes en daar zijn veel individuele gesprekken gevoerd. Ik sprak zelf de directrice aan met een persoonlijke vraag en kreeg daar de week nadien meteen een antwoord op en mijn vraag werd opgelost.”

Famke: “De sfeer op het Huurdersforum was heel gemoedelijk en het werd door iedereen leuk gevonden. Er werd samen naar de toekomst gekeken. Ook het feit dat er na de ronde tafels nog een moment was waarop iedereen samen een broodje kon eten, was heel gezellig. De individuele problemen waar huurders mee zaten, konden na het Huurdersforum voorgelegd worden aan de Geelse. Dit maakte het vergaderen zelf wat makkelijker en werd zowel door de huurders als door de SHM positief onthaald. De SHM zelf geeft ook aan dat ze veel hebben bijgeleerd. Ze merkten dat ze, door het gesprek met de huurders aan te gaan, de dingen in een ander daglicht konden zien en daardoor zagen wat ze anders kunnen aanpakken.”

En nu? Wat gebeurd er verder nog na het Huurderforum?

Famke: “Na het Huurdersforum is er een werkgroep opgesteld die het komende jaar verder werkt rond het thema herstellingen. Ze komen hiervoor iedere maand samen om rond een bepaald probleem dat er uit het Huurdersforum gekomen is een advies op te stellen naar de Geelse toe. Om de twee maanden zal er ook iemand van de Geelse aanwezig zijn op de vergaderingen van de werkgroep. Na dit jaar zal de werkgroep alle adviezen die ze hebben opgesteld samen in een document bundelen en bezorgen aan zowel de Raad van Bestuur als de werknemers van de Geelse Huisvesting, die hier dan verder mee aan de slag kan. Natuurlijk zullen er ook al vroeger adviezen gegeven worden, die zullen nadien ook terug te vinden zijn in het einddocument.”

Pierre: “Ondertussen is de eerste werkgroep geweest. Dit was vooral een kennismaking voor de bewoners onderling. De bedoeling van de werkgroep werd nog eens opnieuw uitgelegd en de manier van werken werd verder toegelicht. Het was voor mij wel duidelijk dat er nog niet veel mensen uit de werkgroep al vaker dit soort van vergaderingen hadden gedaan. Veel huurders kwamen toch nog met hun eigen klachten, waardoor de vergadering een beetje vertraagde. Ik denk dan ook dat de grootste uitdaging voor werkgroep zal zijn om te leren vergaderen, maar ik heb hier wel vertrouwen in. Ik ben er van overtuigd dat iedereen volgende werkgroep terug zal komen, en dat is toch wel heel positief.”

Famke: “Na dit eerste jaar, is het de bedoeling om opnieuw een Huurdersforum te organiseren, rond een ander thema. Na dat Huurdersforum kunnen de huurders dan weer kiezen om al dan niet in een werkgroep te stappen die rond het nieuwe thema aan jaar lang aan de slag gaat. Op die manier hopen we dat er genoeg energie blijft om thema per thema aan te pakken en heel doelgericht te werk te gaan om de bewoners meer inspraak te geven in het beleid van de Geelse Huisvesting.”