Over ons

VIVAS is het Vlaams netwerk van sociale huurders in Vlaanderen. Georganiseerde lokale bewonersgroepen en actieve bewoners in de sociale huisvesting komen er samen. Momenteel zijn er 17 bewonersgroepen betrokken.

VIVAS verdedigt de gemeenschappelijke belangen van sociale huurders en bevordert de contacten tussen de bewonersgroepen. Gemeenschappelijke knelpunten worden gebundeld en bediscussieerd, voorstellen en oplossingen worden in de vorm van beleidsadviezen aangekaart. Individuele belangen komen hierbij niet aan bod.

In de werking van VIVAS staan vier actiepunten centraal:

  • betaalbare sociale huisvesting
  • een leefbare woonomgeving
  • inspraak van sociale huurders in het woonbeleid
  • betere communicatie tussen huurders en hun sociale huisvestingsmaatschappijen

De werking van VIVAS wordt ondersteund door het Vlaams Huurdersplatform vzw. VIVAS heeft zowel een stuurgroep als een beleidsgroep en een planningsgroep.

 

 

Bewonerscongres

 

Stuurgroep

De basis van VIVAS zijn de lokale huurdersgroepen en geïnteresseerde niet georganiseerde bewoners, die de beginselverklaring van VIVAS onderschrijven. De aangesloten groepen vaardigen een delegatie af naar de stuurgroep, al dan niet vergezeld van een bewonersbegeleider. De vertegenwoordigers zorgen voor een regelmatige terugkoppeling naar de achterban. De stuurgroep is het hoogste beslissingsorgaan.

Beleidsgroep

Niet alles kan of moet tot in detail in de stuurgroep worden doorgesproken. Hiervoor is er een beleidsgroep. De taak van deze beleidsgroep bestaat erin om de sociale huurregelgeving op te volgen, de participatie van Vivasleden in externe overleggen op te volgen en standpuntbepaling namens VIVAS uit te werken. Ze fungeert tevens als denkgroep voor de ontwikkeling van VIVAS en de huurdersparticipatie in Vlaanderen.