Coronahuurvraag: Ik ben sociale huurder maar ben nu technisch werkloos. Wordt mijn sociale huurprijs aangepast?

Gepost op 2020-03-27
Het is nu zo’n twaalftal jaar dat ik sociale huurder ben. Mijn huur wordt berekend op mijn inkomen. Sinds 1 januari 2020 is door de nieuwe regelgeving mijn huur heel erg gestegen. Nu ben ik technisch werkloos door het coronavirus. Wordt mijn huurprijs nu naar beneden aangepast?

ANTWOORD (update 11/05/2020)

De huurprijs voor een sociale huurwoning kon altijd al verlaagd worden wanneer de huurder een lager inkomen kon aantonen dan het inkomen dat gebruikt is om de huurprijs te berekenen. U moet wel kunnen bewijzen dat het inkomen over een periode van drie opeenvolgende maanden met minstens 20% gezakt is. Dit ten opzichte van het gehanteerde inkomen op uw huurprijsfiche van 2020 (dit was het inkomen uit 2017 of 2018, afhankelijk van wanneer de meest recente belastingaanslag beschikbaar was). De huurprijsverlaging gaat dan dus ten vroegste in drie maanden na de bewezen inkomensdaling met 20%. Dit kan u bewijzen met bijvoorbeeld een inkomensfiche van uw werkgever of uitkeringsinstelling van de afgelopen drie maanden. De nieuwe huurprijs werkt niet met terugwerkende kracht.

Wanneer de huurprijsdaling wordt toegekend, dan kan de sociale huisvestingsmaatschappij ten vroegste na drie maanden het bewijs vragen dat het inkomen nog steeds gedaald is. Sociale huisvestingsmaatschappijen kunnen echter ook een langere termijn hanteren of de huurprijsdaling voor de rest van het jaar laten doorlopen.

Door de coronacrisis zijn veel mensen technisch werkloos geworden. Dat is ook het geval bij sociale huurders. Daarom heeft de Vlaamse regering beslist om deze aanpak te wijzigen tijdens de coronacrisis. Dat werd beslist door de Vlaamse regering op 27 maart en gaat in werking op 1 april 2020.

Wanneer u nu een inkomensdaling wegens tijdelijke werkloosheid door overmacht hebt, neem dan meteen contact met uw uitbetalingsinstelling om het nodige attest te bekomen. Van zodra u dit hebt, bezorg dit dan (ook bij voorkeur via email) aan uw sociale huisvestingsmaatschappij. De huurprijs zal nu reeds na 1 maand inkomensdaling (van minstens 20% ten aanzien van het geïndexeerd gezinsinkomen op uw huurprijsfiche) naar omlaag kunnen herzien worden. En met ingang van 11 mei kunt u dat ook inroepen als u definitief werkloos geworden bent ten gevolge van de Corona-crisis (bijvoorbeeld omdat uw werkgever failliet is of de boeken sluit of omdat u niet meer aan een interimjob raakt). Ook mensen die in ziekteverlof moeten gaan wegens corona en zo’n inkomensdaling vaststellen, komen in aanmerking. Dit kan best geattesteerd worden met een bewijs van de bevoegde instelling mocht de sociale huisvestingsmaatschappij hierom vragen. Opgelet dus, deze specifieke regeling geldt niet als andere redenen verantwoordelijk zijn voor de inkomensdaling.

Het inkomen moet dus ook nog steeds met minstens 20% dalen. Om dit te berekenen, neemt u het recent maandinkomen en vermenigvuldigt u dit met 12. U voegt hieraan het te verwachten vakantiegeld en eindejaarspremie aan toe indien u dit ontvangt, evenals eventueel de extra tegemoetkomingen die voorzien zijn voor tijdelijke werklozen, tenminste wanneer u deze reeds ontvangen heeft. Heeft u vragen bij de precieze berekening, dan kan u terecht bij de huurdersbond.

Indien de sociale huurprijs naar omlaag wordt herzien, zal dit minstens voor drie maanden gelden en kan de sociale huisvestingsmaatschappij dit ten vroegste na drie maanden opnieuw navragen. Ook voor sociale verhuringen door het Vlaams Woningfonds en voor sociale (!) verhuringen door gemeente, OCMW, een intergemeentelijk samenwerkingsverband of een vereniging van OCMW’s die voor de realisatie van hun woning of voor hun renovatie of aanpassingswerken Vlaamse projectsubsidies hebben gekregen, geldt dezelfde regeling. Deze regels gelden niet voor wie huurt bij een sociaal verhuurkantoor.

Heeft u nog vragen, aarzel dan niet om contact te nemen met uw huurdersbond.