Glijhuren/proefhuren is een interessante piste, maar niet voor elke huurder

Gepost op 2016-03-03

Een goede en betaalbare huurwoning vinden is allesbehalve evident. De huurprijzen liggen erg hoog, de woningkwaliteit is niet altijd het-je-dat en je moet de concurrentie aangaan met heel wat andere kandidaten. Daarenboven kan je het slachtoffer zijn van discriminatie, ongeoorloofde selectie en vooroordelen. Denken we bijvoorbeeld aan mensen met een andere etnisch culturele achtergrond, grote gezinnen, alleenstaande moeders met kinderen, jongeren, …

Een aantal leden van de commissie Wonen (Jelle Engelbosch, Katrien Partyka, Mercedes van Volcem, Lorin Parys, An Christiaens en Björn Anseeuw) dienden een resolutie in om “het ontwikkelen en stimuleren van proefhuren op de private huurmarkt beter te ondersteunen”. Naar analogie met het glijhuren dat bijvoorbeeld ook in Frankrijk bestaat (bail glissant), zou een derde partij zich gedurende een korte periode borg stellen tegenover de verhuurder. Na deze periode kan de verhuurder dan beslissen om rechtstreeks verder te verhuren aan de huurder. Dit systeem kan ervoor zorgen dat verhuurders hun koudwatervrees overwinnen en dankzij de garantie van de derde partij bereid zijn om kandidaten die anders geweigerd worden op basis van vooroordelen, een kans te geven om hun woning te huren.

Dit systeem kan een aantal voordelen, maar ook gevaren, in zich dragen en verdient zeker verder onderzoek. Voor welke specifieke doelgroep zou dit systeem een antwoord kunnen bieden? Welke organisatie kan als derde partij dienen? Wie selecteert de huurder? De antwoorden op deze vragen zullen bepalend zijn om te weten of glijhuren/proefhuren werkelijk een bijdrage kan leveren aan een betere toegang van de private huurmarkt.

Het is in elk geval duidelijk dat dit systeem geen alomvattend antwoord zal bieden op bestrijding van discriminatie. Dit kan hooguit één van de vele maatregelen zijn die binnen een volwaardig antidiscriminatiebeleid een plaats zou kunnen krijgen. We mogen eveneens niet verwachten dat glijhuren/proefhuren een antwoord zal bieden op de bestrijding van armoede. Daarenboven moet de doelgroep duidelijk worden afgelijnd. Er moet grondig worden bekeken hoe we ervoor kunnen zorgen dat de toegang tot de private huurmarkt wordt versterkt, maar dat er tegelijkertijd geen uitsluitingsmechanisme zou ontstaan. Het kan niet de bedoeling zijn dat iedereen die binnen de doelgroep zou vallen automatisch een proefperiode zou moeten doorstaan. Wegens de vele lokale verschillen, is het belangrijk dat de betrokken derde partij ook op lokaal niveau wordt bepaald.

Wij kijken alvast uit naar de resultaten van een eventueel onderzoek, maar willen er meteen ook op wijzen dat dit systeem enkel kan functioneren als het de toegang tot de private huurmarkt zou bevorderen (en niet net exclusiever maken), alsook de toeleiding naar contracten van lange duur vooropstelt.